Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παναγία Σουμελά: Λειτουργία τον Δεκαπενταύγουστο ανακοίνωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Την επι­βε­βαί­ω­ση ότι θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η θεία λει­τουρ­γία για την εορ­τή της Κοι­μή­σε­ως της Θεο­τό­κου στην ιστο­ρι­κή Μονή της Πανα­γί­ας Σου­με­λά έδω­σε με ανα­κοι­νω­θέν, σήμε­ρα, το Οικου­με­νι­κό Πατριαρχείο.

«Ευχα­ρί­στως ανα­κοι­νού­ται ότι κατό­πιν νεω­τέ­ρου εγγρά­φου της Νομαρ­χί­ας Τρα­πε­ζού­ντος, αλλά και σχε­τι­κής ανα­κοι­νώ­σε­ως του Εξο­χω­τά­του κυρί­ου Προ­έ­δρου της Τουρ­κι­κής Δημο­κρα­τί­ας, επε­τρά­πη η τέλε­σις της Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας εν τη Ιερά Μονή Πανα­γί­ας Σου­με­λά κατά την εορ­τήν της Κοι­μή­σε­ως της Θεο­τό­κου», ανα­φέ­ρει μετα­ξύ άλλων η ανα­κοί­νω­ση του Πατριαρχείου.

Σύμ­φω­να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία που είχε με τον Τούρ­κο πρό­ε­δρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν, ο Οικου­με­νι­κός Πατριάρ­χης Βαρ­θο­λο­μαί­ος τον ευχα­ρί­στη­σε για τα «συστη­μα­τι­κά ανα­και­νι­στι­κά έργα» που έγι­ναν στη Μονή της Πανα­γί­ας Σου­με­λά, η οποία άνοι­ξε χθες, ύστε­ρα από πέντε χρό­νια εργα­σιών αποκατάστασης.

ekdoseis atexnos banner4

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο