Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παναγιώτης Μελάς: ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ!

Πονά­νε ακό­μα οι μνή­μες μας γιατ’ είναι ζωντανές**
«Γλυ­κέ μου εσύ δεν χάθη­κες» ο ποι­η­τής μας λέει
για τις μανά­δες των νεκρών, που σφίγ­γουν τις καρδιές
μπρο­στά στην Πύλη του Λαού, π’ άσβε­στη Φλό­γα καίει.

Της Φλό­γας, που το πύρω­μα πυρώ­νει τις καρδιές
για να διδά­ξει τους Λαούς του κόσμου η Ρωμιοσύνη
πως μ’ αίμα και με πύρω­μα μετριέ­ται, θες δε θες,
ξανά, κι όχι με στρέμ­μα­τα πολ­λά η μεγαλοσύνη.

Μα οι συνταγ­μα­τάρ­χη­δες φαί­νε­ται δε μετρήσαν
ετού­το δω το πύρω­μα για την Ελευθερία,
που συντρο­φεύ­ει τον Ρωμιό, από τα χρό­νια που ήσαν
Πέρ­σες και Τούρ­κοι και Ναζί, τυρ­ρά­νοι με τη βία.

Αυτοί, πιστοί στις εντο­λές της CIA και του NATO,
βάλαν στον σβέρ­κο μας λου­ρί, στο κόκ­κα­λο λεπίδα,
πιστεύ­ο­ντας πως τον Λαό θα’ χου­νε πάντα κάτω
από την μπό­τα, με βαθειά θαμ­μέ­νη την ελπίδα.

Αντί­στα­ση σαν άλλο ΕΑΜ, σαν άλλο Εικοσιένα
εχτί­στη­κε κι απλώ­θη­κε, μήνυ­μα στους αιθέρες
και του Λαού το φρό­νη­μα ανέ­βα­ζε ολοένα,
μ’ εξέ­γερ­ση-κορύ­φω­μα του Νοεμ­βρί­ου τις μέρες.

Το ίδιο πάντα κάλε­σμα απ’ τα βάθη των αιώνων
βγαί­νει η φωνή των φοι­τη­τών, σαν απ’ αρχαίο μνημείο:
«Αντι­στα­θεί­τε Έλλη­νες. Τινάξ­τε των πατρώνων
την «προ­στα­σία» και τον ζυγό. ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ!»

Πανα­γιώ­της Μελάς
Συντα­ξιού­χος ναυ­τερ­γά­της (Α’ Μηχα­νι­κός Εμπο­ρι­κού Ναυτικού)

* Το ποί­η­μα δημο­σιεύ­τη­κε για πρώ­τη φορά στο – τότε – μηνιαίο περιο­δι­κό “ΕΝΩΣΗ” της Πανελ­λή­νιας Ένω­σης Μηχα­νι­κών Εμπο­ρι­κού Ναυ­τι­κού (ΠΕΜΕΝ), του Νοέμ­βρη του 1990. Στη δημιουρ­γία του είχε βοη­θή­σει τότε με τις ιδέ­ες του και ο εντε­κά­χρο­νος γιος μου, μαθη­τής της 6ης τάξης του δημοτικού.

** Στην αρχι­κή του μορ­φή ο στί­χος είχε τη λέξη “κοντι­νές”, για­τί το ‘90 δεν ήταν χρο­νι­κά πολύ μακριά από τα γεγο­νό­τα του Νοέμ­βρη του ’73. Σήμε­ρα ωστό­σο, η λέξη “ζωντα­νές” ται­ριά­ζει καλύτερα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο