Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παναττική συγκέντρωση για τις συντάξεις & μέτρα ενίσχυσης της Δημόσιας Υγείας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Συγκέ­ντρω­ση στην πλα­τεία Κλαυθ­μώ­νος πραγ­μα­το­ποί­η­σαν οι συντα­ξιού­χοι της Αττι­κής, απαι­τώ­ντας μέτρα ενί­σχυ­σης της Δημό­σιας Υγεί­ας και να απο­δο­θούν άμε­σα σε όλους τα ανα­δρο­μι­κά από τις περι­κο­πές στις συντά­ξεις τους, χωρίς δικα­στή­ρια και προαπαιτούμενα.
Ακο­λού­θη­σε πορεία στο υπουρ­γείο Εργα­σί­ας.

Παναττική Συνταξιούχοι 8 10 2020

Η κινη­το­ποί­η­ση της Αθή­νας εντάσ­σε­ται στις νέες αγω­νι­στι­κές παρεμ­βά­σεις που οργα­νώ­νουν μέσα στον Οκτώ­βρη οι Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις ΙΚΑ, OAEE, Δημο­σί­ου, ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, ΠΕΣ ΝΑΤ, ΠΣΣ Δικη­γό­ρων, ΠΟΣΕΑ ΕΤΕΑΠ & ΕΣΤΑΜΕΔΕ.

«Συνε­χί­ζου­με τους αγώ­νες μας, κανέ­νας δεν μπο­ρεί να μας αγνο­ή­σει και να μας στα­μα­τή­σει, σε αυτούς βρί­σκε­ται η ελπί­δα να κερ­δί­σου­με ό,τι μας αφαί­ρε­σαν, που το πλη­ρώ­σα­με με τις θυσί­ες μιας ζωής, αλλά και να εμπο­δί­σου­με ό,τι θανα­τη­φό­ρο μας ετοι­μά­ζουν», τονί­ζουν οι Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργανώσεις.

Παναττική-Συνταξιούχοι 8-10-2020

Οι συντα­ξιού­χοι διεκδικούν:

  • Να τους απο­δο­θούν οι περι­κο­πές στις κύριες και επι­κου­ρι­κές συντά­ξεις, τα Δώρα, το ΕΚΑΣ, τα φάρμακα.
  • Να ανοί­ξουν όλες οι δημό­σιες δομές Υγεί­ας που έκλει­σαν. Να καλυ­φθούν οι τρα­γι­κές ελλεί­ψεις σε αυτές που λειτουργούν.
  • Να δημιουρ­γη­θούν τώρα νέες υπο­δο­μές με δημό­σιους οίκους ευγη­ρί­ας και κέντρα αποκατάστασης.
  • Να γίνει πρό­σλη­ψη προ­σω­πι­κού για βοή­θεια στο σπί­τι των ανήμπορων.
  • Να προ­σλη­φθεί προ­σω­πι­κό στα ασφα­λι­στι­κά ταμεία και να εκδο­θούν άμε­σα οι εκκρε­μείς συντά­ξεις, που ανέρ­χο­νται σε εκα­το­ντά­δες χιλιάδες.
  • Να απο­δο­θούν τώρα με πολι­τι­κή από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης τα ανα­δρο­μι­κά του 11μηνου Ιού­νης 2015 — Μάης 2016, που αφο­ρούν τις κύριες και επι­κου­ρι­κές συντά­ξεις, καθώς και τις απο­δο­χές της 13ης και 14ης σύντα­ξης σε όλους τους συνταξιούχους.
  • Να στα­μα­τή­σει κάθε ενέρ­γεια για ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης, αρχί­ζο­ντας από την επικουρική.
  • Να ανα­κε­φα­λαιο­ποι­η­θούν τώρα τα ασφα­λι­στι­κά ταμεία.
  • Να δοθούν άμε­σα αυξή­σεις σε όλες τις συντάξεις.

Παναττική-Συνταξιούχοι 8-Οκτ-2020

Παναττική-Συνταξιούχοι 8-Οκτ-2020

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο