Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανδημία, η λέξη της χρονιάς

Το βρα­βείο της Λέξης της Χρο­νιάς 2020 του αμε­ρι­κα­νι­κού λεξι­κού Merriam-Webster το κέρ­δι­σε η προ­φα­νής υπο­ψή­φια: η πανδημία.

Το λήμ­μα της λέξης ήταν η κατά­λη­ξη περισ­σό­τε­ρων ανα­ζη­τή­σε­ων στο Δια­δί­κτυο απ’ ό,τι οποιασ­δή­πο­τε άλλης τη χρο­νιά που τελειώ­νει, εξή­γη­σε η συντα­κτι­κή ομά­δα του Merriam-Webster στον ιστό­το­πο του λεξι­κού, στα τέλη μιας χρο­νιάς που η παν­δη­μία του νέου κορο­νοϊ­ού στοί­χι­σε τη ζωή σε πάνω από 1,4 εκα­τομ­μύ­ριο ανθρώ­πους παγκοσμίως.

«Μερι­κές φορές, μια λέξη ορί­ζει μια επο­χή, κι είναι ται­ρια­στό ότι αυτή την εξαι­ρε­τι­κή — και εξαι­ρε­τι­κά δύσκο­λη — χρο­νιά, μία και μόνη λέξη ήρθε πολύ γρή­γο­ρα στο προ­σκή­νιο», σημειώ­νε­ται στο κείμενο.

Το λήμ­μα ανα­φέ­ρει ότι «παν­δη­μία», σημαί­νει «εκδή­λω­ση ασθέ­νειας σε ευρεία γεω­γρα­φι­κή περιο­χή (όπως πολ­λές χώρες ή ήπει­ροι) που συνή­θως προ­σβάλ­λει μεγά­λο μέρος του πλη­θυ­σμού», θυμί­ζει η συντα­κτι­κή ομά­δα του λεξι­κού, επι­ση­μαί­νο­ντας τις ελλη­νι­κές ρίζες της λέξης, από το παν και την κατά­λη­ξη ‑δημία από τον όρο επιδημία.

Οι ανα­ζη­τή­σεις για τη συγκε­κρι­μέ­νη λέξη απο­γειώ­θη­καν την 11η Μαρ­τί­ου, όταν ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας ανα­κή­ρυ­ξε παν­δη­μία την επι­δη­μία του νέου κορονοϊού.

Εκεί­νη την ημέ­ρα, οι ανα­ζη­τή­σεις «αυξή­θη­καν κατά 115.806% σε σύγκρι­ση με την αντί­στοι­χη ημέ­ρα του 2019», εξη­γεί η συντα­κτι­κή ομά­δα του Merriam-Webster, λεξι­κού που τυπώ­νει εκδο­τι­κή εται­ρεία η οποία ιδρύ­θη­κε το 1831.

Το 2019, Λέξη της Χρο­νιάς ανα­δεί­χθη­κε η ουδέ­τε­ρη αντω­νυ­μία «αυτοί» (they), που χρη­σι­μο­ποιεί­ται στα αγγλι­κά για όσους δεν θέλουν να ταυ­το­ποιού­νται ούτε ως άνδρες, ούτε ως γυναί­κες. Το 2018, Λέξη της Χρο­νιάς ήταν η «δικαιο­σύ­νη»· το 2017, ο «φεμι­νι­σμός».

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο