Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανδημία: Η Moderna ξεκίνησε τις κλινικές δοκιμές εμβολίου για την «Όμικρον»

Ο αμε­ρι­κα­νι­κός φαρ­μα­κευ­τι­κός κολοσ­σός Moderna ανα­κοί­νω­σε χθες, Τετάρ­τη, ότι άρχι­σε τις κλι­νι­κές δοκι­μές ανα­μνη­στι­κής δόσης εμβο­λί­ου που σχε­διά­στη­κε ειδι­κά κατά του παραλ­λαγ­μέ­νου στε­λέ­χους Όμι­κρον του νέου κορονοϊού.

Οι δοκι­μές αυτές θα γίνουν με τη συμ­με­το­χή συνο­λι­κά 600 ενη­λί­κων, οι μισοί από τους οποί­ους έχουν ήδη λάβει δύο δόσεις του εμβο­λί­ου της Moderna κατά της COVID-19 πριν από του­λά­χι­στον 6 μήνες, και οι υπό­λοι­ποι έχουν λάβει όχι μόνον αυτές τις δύο αρχι­κές δόσεις, αλλά και πριν από του­λά­χι­στον τρεις μήνες την ανα­μνη­στι­κή δόση που έχει ήδη εγκριθεί.

Η ανα­μνη­στι­κή δόση που έχει σχε­δια­στεί ειδι­κά κατά της παραλ­λα­γής Όμι­κρον του ιού θα αξιο­λο­γη­θεί ως εκ τού­του ταυ­το­χρό­νως ως τρί­τη ή ως τέταρ­τη δόση του εμβολίου.

Σύμ­φω­να με την αμε­ρι­κα­νι­κή εται­ρεία, έξι μήνες μετά την λήψη της ανα­μνη­στι­κής δόσης, τα επί­πε­δα εξου­δε­τε­ρω­τι­κών αντι­σω­μά­των κατά της Όμι­κρον μειώ­θη­καν έξι φορές από το μέγι­στο που παρα­τη­ρή­θη­κε 29 ημέ­ρες μετά τη χορή­γη­σή της, αλλά εξα­κο­λου­θού­σαν να είναι ανι­χνεύ­σι­μα σε όλους τους μετέχοντες.

Τα δεδο­μέ­να αυτά εξα­σφα­λί­στη­καν μελε­τώ­ντας δείγ­μα­τα αίμα­τος από 20 ανθρώ­πους που είχαν λάβει την ανα­μνη­στι­κή δόση 50 μικρο­γραμ­μα­ρί­ων (ήτοι τη μισή από αυτή που χορη­γεί­ται στην πρώ­τη και τη δεύ­τε­ρη δόση).

“Μας καθη­συ­χά­ζει η παρα­μο­νή των αντι­σω­μά­των κατά της Όμι­κρον έξι μήνες μετά την ανα­μνη­στι­κή δόση που έχει εγκρι­θεί την τρέ­χου­σα περί­ο­δο”, σημειώ­νει σε ανα­κοί­νω­ση που εκδό­θη­κε ο Στε­φάν Μπαν­σέλ, ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της Moderna.

“Ωστό­σο δεδο­μέ­νης της απει­λής μακρο­πρό­θε­σμα που αντι­προ­σω­πεύ­ει η ανο­σο­λο­γι­κή δια­φυ­γή της Όμι­κρον, προ­χω­ρά­με με την ανα­μνη­στι­κή δόση εμβο­λί­ου υπο­ψη­φί­ου ειδι­κά κατά της Όμι­κρον”, πρόσθεσε.

Οι εται­ρεί­ες Pfizer και BioNTech ανα­κοί­νω­σαν επί­σης αυτήν την εβδο­μά­δα ότι ξεκί­νη­σαν δοκι­μές για τον έλεγ­χο του δικού τους ειδι­κού εμβο­λί­ου κατά της Όμικρον.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο