Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανδημία: Τα νέα μέτρα για τους ανεμβολίαστους που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Νέα μέτρα ανα­κοί­νω­σε πριν από λίγο ο υπουρ­γός Υγεί­ας Θάνος Πλεύ­ρης με αφορ­μή την ραγδαία αύξη­ση των κρου­σμά­των σε όλη την χώρα.

«Οι περιο­ρι­σμοί θα αφο­ρούν στους ανεμ­βο­λί­α­στους, καθώς αυτοί κιν­δυ­νεύ­ουν πολύ περισ­σό­τε­ρο και πρέ­πει να υπάρ­χουν μέτρα για να τους προ­στα­τεύ­σουν», σημεί­ω­σε ο υπουργός.

Πιο συγκε­κρί­με­να:

  • Όλοι οι ανεμ­βο­λί­α­στοι εργα­ζό­με­νοι στο ιδιω­τι­κό και δήμο­σιο τομέα θα είναι υπο­χρε­ω­μέ­νοι να κάνουν δύο τεστ την εβδο­μά­δα (rapid ή pcr).
  • Η πρό­σβα­ση των ανεμ­βο­λί­α­στων σε τρά­πε­ζες, δημό­σιο, μει­κτούς χώρους, κομ­μω­τή­ρια, θα γίνε­ται υπο­χρε­ω­τι­κά με επί­δει­ξη pcr ή rapid τεστ.

Η κυβέρ­νη­ση εξαί­ρε­σε από τα μέτρα τα κατα­στή­μα­τα τρο­φί­μων αλλά και τους θρη­σκευ­τι­κούς χώρους.

«Οι έλεγ­χοι θα εντα­τι­κο­ποι­η­θούν», είπε ο Θ. Πλεύ­ρης, προει­δο­ποιώ­ντας ότι δεν θα υπάρ­χει «καμία ανο­χή σε όσους δέχο­νται ανεμ­βο­λί­α­στους στους αμι­γείς χώρους».

Επί­σης, διπλα­σιά­ζο­νται οι τιμές των προ­στί­μων: 5.000 ευρώ και 10 μέρες ανα­στο­λή λει­τουρ­γί­ας του καταστήματος.

Κρού­σμα­τα 2/11/2021: Αρνη­τι­κό ρεκόρ με 6.700 νέα κρού­σμα­τα, 59 θανά­τους και 434 διασωληνωμένους!

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο