Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΝΔΗΜΙΑ: Τα καταγεγραμμένα κρούσματα ξεπέρασαν τα 600 εκατομμύρια σε παγκόσμιο επίπεδο

Mε τα «υγειο­νοι­μι­κά πρω­τό­κολ­λα» να υπο­τάσ­σο­νται σε όλες τις καπι­τα­λι­στι­κές χώρες στις ανά­γκες κερ­δο­φο­ρί­ας του κεφα­λαί­ου και τα απα­ραί­τη­τα μέτρα προ­στα­σί­ας να αντι­με­τω­πί­ζο­νται ως περιτ­τό «κόστος», ο κορο­νο­ϊ­ός συνε­χί­ζει να προ­κα­λεί μεγά­λο αριθ­μό θυμά­των παγκο­σμί­ως και να ανα­ζο­πυ­ρώ­νε­ται συνεχώς.

Τα κατα­γε­γραμ­μέ­να κρού­σμα­τα ξεπέ­ρα­σαν χθες Σάβ­βα­το το όριο των 600 εκα­τομ­μυ­ρί­ων (600.449.934 μολύν­σεις) σε παγκό­σμια κλί­μα­κα, με βάση τα δεδο­μέ­να που συγκε­ντρώ­νει το πανε­πι­στή­μιο Τζονς Χόπκινς.

Οι θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας είναι 6.485.233

Οι ΗΠΑ, με 94 εκα­τομ­μύ­ρια κρού­σμα­τα και 1.043.838 θανά­τους παρα­μέ­νουν το κρά­τος που κόσμου που έχει υπο­στεί μακράν το βαρύ­τε­ρο χτύ­πη­μα από την παν­δη­μία. Η «μητρό­πο­λη» του καπι­τα­λι­σμού κατέ­χει περί­που το 16% των κρου­σμά­των και των θανά­των σε παγκό­σμιο επίπεδο.
Οι ΗΠΑ είναι η πρώ­τη και η μονα­δι­κή μέχρι σήμε­ρα χώρα που έχει ξεπε­ρά­σει το 1 εκα­τομ­μύ­ριο θανάτους.

Η Ινδία κατα­γρά­φει τον δεύ­τε­ρο υψη­λό­τε­ρο αριθ­μό κρου­σμά­των (44.398.696), ακο­λου­θού­με­νη από τη Γαλ­λία (34.662.834). Άλλες χώρες που έχουν κατα­γρά­ψει πάνω από 20 εκα­τομ­μύ­ρια κρού­σμα­τα είναι ακό­μη η Βρα­ζι­λία, η Γερ­μα­νία, η Βρε­τα­νία, η Νότια Κορέα και η Ιτα­λία, σύμ­φω­να με τους αριθ­μούς του πανε­πι­στη­μί­ου Τζονς Χόπκινς.

Οι επι­στή­μο­νες πάντως θεω­ρούν πως ο πραγ­μα­τι­κός απο­λο­γι­σμός των θυμά­των της παν­δη­μί­ας είναι πολύ βαρύ­τε­ρος, σε μια περί­ο­δο μάλι­στα που όλες οι καπι­τα­λι­στι­κές χώρες έχουν καταρ­γή­σει και τα παρα­μι­κρά μέτρα προ­στα­σί­ας για να «διευ­κο­λύ­νουν» την οικο­νο­μι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα και την του­ρι­στι­κή κίνηση.

Ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας (ΠΟΥ) υπο­λό­γι­ζε νωρί­τε­ρα φέτος πως οι νεκροί που σχε­τί­ζο­νταν άμε­σα ή έμμε­σα με τον κορο­νο­ϊό είναι περί­που 15 εκατομμύρια.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και «Xinhua» \ 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο