Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο: «αυτός ο νόμος θα μείνει στα χαρτιά» (Video)

Με ένα ακό­μα γεμά­το παλ­μό και απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα συλ­λα­λη­τή­ριο στο κέντρο της Αθή­νας, εκπαι­δευ­τι­κοί, μαθη­τές, φοι­τη­τές, γονείς δήλω­σαν πως το αντι­δρα­στι­κό νομο­σχέ­διο που χτυ­πά τα μορ­φω­τι­κά δικαιώ­μα­τα είναι κατα­δι­κα­σμέ­νο στις συνει­δή­σεις τους.
Έστει­λαν παράλ­λη­λα μήνυ­μα πως ο αγώ­νας ενά­ντια στα μέτρα που φέρ­νει, συνε­χί­ζε­ται, για τη διεκ­δί­κη­ση μιας Παι­δεί­ας που θα βρί­σκε­ται πραγ­μα­τι­κά στο ύψος των λαϊ­κών ανα­γκών.

Οι απερ­γοί εκπαι­δευ­τι­κοί πρω­το­βάθ­μιας και δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης είχαν δώσει ραντε­βού στα Προ­πύ­λαια.
Εκεί είχαν συγκε­ντρω­θεί νωρί­τε­ρα μαθη­τές από σχο­λεία της Αττι­κής και φοι­τη­τές από Συλ­λό­γους που συμ­με­τεί­χαν με αγω­νι­στι­κές απο­φά­σεις στην κινητοποίηση.
Φοι­τη­τές και μαθη­τές κατήγ­γει­λαν για μια ακό­μα φορά τον αντι­δρα­στι­κό χαρα­κτή­ρα του νομο­σχε­δί­ου που χει­ρο­τε­ρεύ­ει τους όρους σπου­δών, που εντεί­νει την επι­χει­ρη­μα­τι­κή λει­τουρ­γία των ιδρυ­μά­των, που υψώ­νει νέους φραγ­μούς στο σχο­λείο, κοι­τά τους μαθη­τές και τις οικο­γέ­νειές τους στην τσέπη.
(Δεί­τε βίντεο με τους χαι­ρε­τι­σμούς των μαθη­τών και των φοι­τη­τών)
Χαι­ρε­τι­σμό στη συγκέ­ντρω­ση απηύ­θυ­νε και εκπρό­σω­πος της ΑΣΓΜΕ (δεί­τε εδώ).Συλλανητήριο Αθήνα 9-Ιουν-20

Επί­σης, οι μαθη­τές έστει­λαν το δικό τους μήνυ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης στους νέους που δια­δη­λώ­νουν στην Αμε­ρι­κή μαζί με τον υπό­λοι­πο λαό ενά­ντια στο ρατσι­σμό, ενά­ντια στην κατα­στο­λή, ζητώ­ντας έναν καλύ­τε­ρο κόσμο. Το έκα­ναν με υψω­μέ­νες γρο­θιές και σχη­μα­τί­ζο­ντας με τις σχο­λι­κές τους τσά­ντες στο χώρο της συγκέ­ντρω­σης τις λέξεις «I can’t breath» («δεν μπο­ρώ να ανα­πνεύ­σω»), τις τελευ­ταί­ες λέξεις του Τζορτζ Φλόιντ, που έγι­ναν το κεντρι­κό σύν­θη­μα των λαϊ­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων στις ΗΠΑ και όλο τον κόσμο.Συλλανητήριο Αθήνα 9 Ιουν 20

Μαχητική και μαζική διαδήλωση προς τη Βουλή

Οι απερ­γοί εκπαι­δευ­τι­κοί μαζί με μαθη­τές, φοι­τη­τές και γονείς πραγ­μα­το­ποί­η­σαν μία μαζι­κή και μαχη­τι­κή πορεία προς τη Βου­λή. Τα εκπαι­δευ­τι­κά σωμα­τεία με τα πανό και τα συν­θή­μα­τα τους κατήγ­γει­λαν το νομο­σχέ­διο που έφε­ρε η κυβέρ­νη­ση εν μέσω παν­δη­μί­ας και συζη­τεί­ται στη Βου­λή, αλλά και τα υπό­λοι­πα αντι­δρα­στι­κά μέτρα όπως αυτό που ήθε­λε τη μετα­τρο­πή της σχο­λι­κής τάξης σε ριά­λι­τι. «Να μην ψηφι­στεί ο νόμος στη Βου­λή», «αυτός ο νόμος θα μεί­νει στα χαρ­τιά» δήλω­ναν οι δια­δη­λω­τές προς την κυβέρ­νη­ση και το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας προ­βάλ­λο­ντας τα αιτή­μα­τα για πραγ­μα­τι­κή ανα­βάθ­μι­ση της Παι­δεί­ας φωνά­ζο­ντας «δώστε λεφτά για την παι­δεία», «μαζι­κοί διο­ρι­σμοί εκπαι­δευ­τι­κών, μονι­μο­ποί­η­ση των ανα­πλη­ρω­τών», δηλώ­νο­ντας πως «ο μόνος δρό­μος είναι αντί­στα­ση και πάλη», διεκ­δι­κώ­ντας «μόρ­φω­ση δου­λειά για όλο το λαό».

Πλημ­μυ­ρί­ζο­ντας με συν­θή­μα­τα τους κεντρι­κούς δρό­μους της Αθή­νας, οι δια­δη­λω­τές έφτα­σαν στο Σύνταγ­μα και στη συνέ­χεια κατευ­θύν­θη­καν προς τη Βασι­λίσ­σης Σοφί­ας όπου κλού­βες και ΜΑΤ είχαν απο­κλεί­σει την πρό­σβα­ση στη Βου­λή. Οι εκπαι­δευ­τι­κοί απαί­τη­σαν να απο­χω­ρή­σουν οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις, καταγ­γέλ­λο­ντας την κατα­στο­λή. Στο πλευ­ρό τους βρέ­θη­κε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Γ. Δελής χαι­ρε­τί­ζο­ντας την κινητοποίηση.

Οι εκπαι­δευ­τι­κοί ανα­νέ­ω­σαν το ραντε­βού για την αυρια­νή συγκέ­ντρω­ση στις 7 μ.μ. στα Προ­πύ­λαια με πορεία στη Βου­λή, την ώρα που θα ψηφί­ζε­ται το αντιεκ­παι­δευ­τι­κό νομοσχέδιο.Συλλανητήριο Αθήνα 9-Ιουν-20

Συλ­λα­λη­τή­ρια έγι­ναν επί­σης σήμε­ρα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και σε δεκά­δες ακό­μα πόλεις. Κάλε­σμα συνέ­χι­σης του αγώ­να απευ­θύ­νει η Αγω­νι­στι­κή Συσπεί­ρω­ση Εκπαι­δευ­τι­κών τονί­ζο­ντας πως «ακό­μα και αν η κυβέρ­νη­ση, παρά τις μεγά­λες λαϊ­κές αντι­δρά­σεις, προ­χω­ρή­σει τελι­κά στη ψήφι­σή του νομο­σχε­δί­ου, πρέ­πει να γνω­ρί­ζει καλά ότι ο αγώ­νας των εργα­ζο­μέ­νων μπο­ρεί να το ακυ­ρώ­σει στην πρά­ξη, όπως έχει γίνει άλλω­στε αρκε­τές φορές στο παρελθόν».

aggules11 grammata poiisis aginota
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο