Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο σήμερα στα Προπύλαια για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων, ενάντια στα αντιεκπαιδευτικά μέτρα

 Στις 13:00 θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί πανεκ­παι­δευ­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στην Αθή­να, στα Προ­πύ­λαια. Η εκπαι­δευ­τι­κή κοι­νό­τη­τα ζητά, μετα­ξύ άλλων, να παρ­θούν επι­πλέ­ον μέτρα, ώστε τα σχο­λεία να είναι ανοι­κτά, να λει­τουρ­γούν δια ζώσης και να είναι υγειο­νο­μι­κά ασφα­λή, να απο­συρ­θεί η υπουρ­γι­κή από­φα­ση που αυξά­νει το ωρά­ριο των νηπια­γω­γών, να καταρ­γη­θεί η εσω­τε­ρι­κή και εξω­τε­ρι­κή αξιο­λό­γη­ση των σχο­λεί­ων. Επί­σης, ζητά από το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας να πάρει πίσω το σχέ­διο νόμου για τα πανεπιστήμια.

   «Όλος ο προ­γραμ­μα­τι­σμός της κυβέρ­νη­σης και της πολι­τι­κής ηγε­σί­ας του ΥΠΑΙΘ για τα μέτρα προ­στα­σί­ας στα σχο­λεία εξα­ντλή­θη­κε σε μια μάσκα, ένα “χορη­γού­με­νο” παγου­ρί­νο και οδη­γί­ες για ανοι­κτά παρά­θυ­ρα εν μέσω ιδιαί­τε­ρα χαμη­λών θερ­μο­κρα­σιών», ανα­φέ­ρει η Διδα­σκα­λι­κή Ομο­σπον­δία Ελλά­δος (ΔΟΕ).

Τονί­ζει, μάλι­στα, ότι κατά τις δύο πρώ­τες εβδο­μά­δες που τα σχο­λεία της Πρω­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης λει­τουρ­γούν δια ζώσης έχουν κλεί­σει πάνω από 200 τμή­μα­τα ή/και σχο­λι­κές μονά­δες, λόγω κρου­σμά­των. «Κυβέρ­νη­ση και Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, αντί να ικα­νο­ποι­ή­σουν τις δίκαιες διεκ­δι­κή­σεις του εκπαι­δευ­τι­κού κινή­μα­τος, προ­χω­ρούν σε αντιεκ­παι­δευ­τι­κές ρυθ­μί­σεις που υπο­βαθ­μί­ζουν το δημό­σιο σχο­λείο», τονί­ζει η ΔΟΕ.

   «Το ΥΠΑΙΘ επι­βε­βαιώ­νει για μία ακό­μα φορά την αυθαι­ρε­σία στη λήψη απο­φά­σε­ων, την αναλ­γη­σία και την από­στα­σή του από την εκπαι­δευ­τι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα», ανα­φέ­ρει, από την πλευ­ρά της, η ΟΛΜΕ.

   «Η κυβέρ­νη­ση, εν μέσω παν­δη­μί­ας και καρα­ντί­νας, αξιο­ποιεί το κλεί­σι­μο των σχο­λεί­ων και των σχο­λών, προ­κει­μέ­νου να ψηφί­σει ένα ακό­μα απα­ρά­δε­κτο νομο­σχέ­διο, χωρίς κανέ­να διά­λο­γο με τους εμπλε­κό­με­νους στην εκπαι­δευ­τι­κή δια­δι­κα­σία», σημειώ­νει η ΟΛΜΕ σχε­τι­κά με το νομο­σχέ­διο για τα ΑΕΙ.

Μαζί μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς

Ραντε­βού στη 1 το μεση­μέ­ρι στα Προ­πύ­λαια δίνει η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών Αθή­νας, τονί­ζο­ντας πως οι μαθη­τές γυρί­ζουν την 1η Φλε­βά­ρη στα σχο­λεία «πιο απο­φα­σι­σμέ­νοι από ποτέ να διεκ­δι­κή­σου­με ό,τι μας στε­ρεί­τε». Παράλ­λη­λα καλεί σε συνε­δριά­σεις τοπι­κών συντο­νι­στι­κών, 5μελών και 15μελών ενό­ψει του ανοίγ­μα­τος των σχο­λεί­ων. «Είμα­στε έτοι­μοι από την πρώ­τη κιό­λας μέρα για συνε­λεύ­σεις στα σχο­λεία μας και αγω­νι­στι­κές δια­δι­κα­σί­ες για την εξα­σφά­λι­ση της υγεί­ας και της μόρ­φω­σής μας», δηλώ­νουν οι μαθη­τές, που για μια ακό­μα φορά φέρ­νουν την κυβέρ­νη­ση μπρο­στά στις ευθύ­νες της για το ότι ανοί­γει και κλεί­νει τα σχο­λεία χωρίς να παίρ­νει μέτρα σύμ­φω­να με τα αιτή­μα­τά τους, για τους όρους της τηλεκ­παί­δευ­σης, τη στά­ση απέ­να­ντι στους αγώ­νες. Ανα­φέ­ρο­νται επί­σης στα όσα κατέ­κτη­σαν όλο αυτό το διά­στη­μα, δηλώ­νουν πως συνε­χί­ζουν διεκ­δι­κώ­ντας από­συρ­ση του νομο­σχε­δί­ου και της «τρά­πε­ζας θεμά­των», συγκε­κρι­μέ­να μέτρα προ­στα­σί­ας στα σχο­λεία, και πως δεν θα στα­μα­τή­σουν να αγω­νί­ζο­νται για «σχο­λείο να μορ­φώ­νει — προ­στα­σία της υγεί­ας μας».

Στην κινη­το­ποί­η­ση καλούν Σύλ­λο­γοι Πρω­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, ΕΛΜΕ και η Πρω­το­βου­λία Ανα­πλη­ρω­τών, συνε­χί­ζο­ντας τις διεκ­δι­κή­σεις για μέτρα εδώ και τώρα για ασφά­λεια και υγιει­νή στα σχο­λεία και ενά­ντια στο σύνο­λο της αντιεκ­παι­δευ­τι­κής πολι­τι­κής. Με αιτή­μα­τα να απο­συρ­θεί το νομο­σχέ­διο των φραγ­μών, της κατα­στο­λής και της αστυ­νο­μο­κρα­τί­ας και ενά­ντια στις εξαγ­γε­λί­ες της κυβέρ­νη­σης για έναρ­ξη της «αξιο­λό­γη­σης» των σχο­λι­κών μονάδων.

Κάλε­σμα συμ­με­το­χής απευ­θύ­νει και το ΔΣ της Ομο­σπον­δί­ας Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων Περι­φέ­ρειας Αττι­κής, σημειώ­νο­ντας: «Ενώ­νου­με τη φωνή μας, μαζί με εκπαι­δευ­τι­κούς, μαθη­τές και φοι­τη­τές διεκ­δι­κώ­ντας την Παι­δεία που έχουν ανά­γκη τα παι­διά μας και όχι αυτή που μας ετοι­μά­ζει η κυβέρ­νη­ση, φέρ­νο­ντας εν μέσω παν­δη­μί­ας το ένα αντιεκ­παι­δευ­τι­κό νομο­σχέ­διο μετά το άλλο και χωρίς να παίρ­νει κανέ­να ουσια­στι­κό μέτρο για το ασφα­λές και με όρους υγιει­νής άνοιγ­μα των σχολείων».

Σε άλλες πόλεις

Μια σει­ρά από δρά­σεις, με αίτη­μα να απο­συρ­θεί το νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας και να επα­να­λει­τουρ­γή­σουν οι σχο­λές με όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα προ­στα­σί­ας, ανα­πτύσ­σουν Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι και σε άλλες πόλεις.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι Νομι­κής, Δημο­σιο­γρα­φί­ας & ΜΜΕ, Πολι­τι­κών Επι­στη­μών, Φυσι­κού, Γεω­λο­γι­κού, Κτη­νια­τρι­κής, Φαρ­μα­κευ­τι­κής, Ψυχο­λο­γι­κού, Παι­δα­γω­γι­κού, Ιστο­ρι­κού — Αρχαιο­λο­γι­κού, Ηλε­κτρο­λό­γων — Μηχα­νο­λό­γων Μηχα­νι­κών, Ιατρι­κής, ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ, καθώς και ο Σύλ­λο­γος Οικο­τρό­φων Φοι­τη­τών Εστιών Θεσ­σα­λο­νί­κης συνε­χί­ζουν την πάλη τους, με επό­με­νο αγω­νι­στι­κό ραντε­βού την Πέμ­πτη 28 Γενά­ρη, στις 12 μ. στο Άγαλ­μα Βενιζέλου.

«Στη­ρί­ζου­με τους μαθη­τές που από τον Σεπτέμ­βριο διεκ­δι­κού­σαν ανοι­χτά σχο­λεία με μέτρα και όχι να κλεί­νουν τα τμή­μα­τα το ένα μετά το άλλο» επι­ση­μαί­νει η Ομο­σπον­δία Ενώ­σων Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων Περι­φέ­ρειας Κ. Μακε­δο­νί­ας καλώ­ντας στην κινητοποίηση.

Στην Πάτρα έγι­νε σύσκε­ψη Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή στο Εργα­τι­κό Κέντρο, με τη συμ­με­το­χή των Συλ­λό­γων: Μηχα­νο­λό­γων Μηχα­νι­κών, Μηχα­νι­κών Η/Υ, Αρχι­τε­κτό­νων Μηχα­νι­κών, Μαθη­μα­τι­κού, Διοί­κη­σης Επι­χει­ρή­σε­ων, ΣΕΥΠ και Οικό­τρο­φων Φοι­τη­τών Εστί­ας. Συμ­με­τεί­χε επί­σης το Συντο­νι­στι­κό Αγώ­να Σχο­λεί­ων Πάτρας. Οι φοι­τη­τές απο­φά­σι­σαν κινη­το­ποι­ή­σεις σε διοι­κή­σεις τμη­μά­των και σχο­λών, κινη­το­ποί­η­ση στις 28 Γενά­ρη και κινη­το­ποί­η­ση στην Πρυ­τα­νεία την 1η Φλεβάρη.

Στα Γιάν­νε­να οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι Ιατρι­κής, Φυσι­κού, ΒΕΤ και Νηπια­γω­γών απο­φά­σι­σαν κινη­το­ποί­η­ση την Πέμ­πτη 28 Γενά­ρη, στις 5.30 μ.μ. από την Περι­φέ­ρεια. Παράλ­λη­λα συγκε­ντρώ­νουν υπο­γρα­φές στο κεί­με­νο των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων της Αθή­νας και οργα­νώ­νουν συζη­τή­σεις σε κάθε έτος και Σύλ­λο­γο για το νομο­σχέ­διο που φέρ­νει η κυβέρ­νη­ση. Στην κινη­το­ποί­η­ση καλεί και το ΕΚ Ιωαννίνων.

Στη Λάρι­σα, Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι δίνουν αγω­νι­στι­κό ραντε­βού στις 5.30 μ.μ. στην πλα­τεία Ταχυδρομείου.

Στη Ξάν­θη, σε κινη­το­ποί­η­ση καλούν στη Κεντρι­κή πλα­τεία στις 12 μ. ο Σύλ­λο­γος Οικο­τρό­φων Φοι­τη­τών Ξάν­θης, ο Σύλ­λο­γος Μετα­πτυ­χια­κών και Υπο­ψη­φί­ων Διδα­κτό­ρων Πολυ­τε­χνι­κής Σχο­λής Ξάν­θης και ο Σύλ­λο­γος Φοι­τη­τών Ξάνης.

Στην Κομο­τη­νή, ο Σύλ­λο­γος Φοι­τη­τών Κοι­νω­νι­κής Διοί­κη­σης καλεί σε συγκέ­ντρω­ση στην Πλα­τεία Ειρή­νης στις 6 μ.μ., ενώ στην Ορε­στιά­δα οι εκλεγ­μέ­νοι με την «Παν­σπου­δα­στι­κή» καλούν σε συγκέ­ντρω­ση στις 12 μ. στο προ­αύ­λιο του Πανεπιστημίου.

Στην Ηγου­με­νί­τσα, το ΔΣ της ΕΛΜΕ Θεσπρω­τί­ας καλεί σε συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας, τηρώ­ντας όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα ασφα­λεί­ας, μαζί με τον ΣΕΠΕ Θεσπρω­τί­ας στη 1 μ.μ. στην πλα­τεία Δημαρ­χεί­ου. Την συγκέ­ντρω­ση στη­ρί­ζει και το Εργα­τι­κό Κέντρο Θεσπρωτίας.

Σκέ­ψεις γυναι­κών, της Μαρί­ας Παπαϊωαννίδου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο