Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια την Πέμπτη 20 Γενάρη

Στο πανεκ­παι­δευ­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο την Πέμ­πτη 20 Γενά­ρη στη 1 μ.μ. στα Προ­πύ­λαια, καλούν με απο­φά­σεις τους οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι Παι­δα­γω­γι­κού, Ιστο­ρι­κού-Αρχαιο­λο­γι­κού, Τούρ­κι­κων Σπου­δών, Νοση­λευ­τι­κής ΕΚΠΑ, Αρχι­τε­κτο­νι­κής ΕΜΠ, ΝΦΕΕΜΠ, ΑΣΟΕΕ και ΣΕΤ του ΠΑΔΑ, μαζί με μαθη­τές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Στο κάλε­σμα τους οι Σύλ­λο­γοι αναφέρουν:

«Να ακυ­ρω­θεί στην πρά­ξη το κρα­τι­κό σχέ­διο έντα­σης της κατα­στο­λής στα Πανε­πι­στή­μια που βρί­σκε­ται σε εξέλιξη!

Να μην κατα­τε­θεί νέος νόμος-πλαί­σιο περαι­τέ­ρω υπο­βάθ­μι­σης των σπου­δών μας!

Nα επι­βάλ­λου­με τα μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας μας, την ισό­τι­μη πρό­σβα­ση στην εξε­τα­στι­κή μας!

Όχι στα σχέ­δια έντα­σης της κατα­στο­λής στις σχο­λές μας!

Καταγ­γέλ­λου­με την είσο­δο της αστυ­νο­μί­ας στην ΑΣΟΕΕ και τις συλ­λή­ψεις μέσα στο Πανε­πι­στή­μιο την ώρα που διε­ξά­γο­νταν μαθή­μα­τα! Η κυβέρ­νη­ση προ­σπα­θεί να επι­τα­χύ­νει την είσο­δο της πανε­πι­στη­μια­κής αστυ­νο­μί­ας στις σχο­λές μας, να εντεί­νει την κατα­στο­λή για να χτυ­πη­θεί η διεκ­δί­κη­ση για τα πραγ­μα­τι­κά μας προ­βλή­μα­τα! Απο­δει­κνύ­ε­ται για άλλη μία φορά ότι η κατα­στο­λή πηγαί­νει χέρι-χέρι με την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή. Ότι το επι­χει­ρη­μα­τι­κό πανε­πι­στή­μιο είναι το θερ­μο­κή­πιο για να θρέ­φο­νται κι να συγκα­λύ­πτο­νται ποι­νι­κά αδι­κή­μα­τα και η δια­πλο­κή. Απαι­τού­με να απο­δο­θεί δικαιο­σύ­νη για τις υπο­θέ­σεις ακραί­ας σήψης στην ΑΣΟΕΕ!

Ακυ­ρώ­νου­με τα σχέ­δια του Υπουρ­γεί­ου για νέο νόμο-πλαίσιο!

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ ετοι­μά­ζε­ται να ενι­σχύ­σει την πολι­τι­κή που μας έφε­ρε μέχρι εδώ, με νέο νόμο-πλαί­σιο! Με βάση τα δημο­σιεύ­μα­τα, το νέο σχέ­διο της κυβέρνησης:

 • Προ­χω­ρά στις συγ­χω­νεύ­σεις και το κλεί­σι­μο τμη­μά­των με εμάς να πλη­ρώ­νου­με “τα σπα­σμέ­να”! Μετά τα σχέ­δια “Αθη­νά” και τους νόμους Γαβρό­γλου, έρχε­ται η κυβέρ­νη­ση να δια­λύ­σει (ξανά) σπου­δές και τμήματα.
 • Εντεί­νει την κατη­γο­ριο­ποί­η­ση πτυ­χί­ων και απο­φοί­των με την ίδρυ­ση Τμη­μά­των Εφαρ­μο­σμέ­νων Επι­στη­μών, δηλα­δή τμή­μα­τα “Β’ κατη­γο­ρί­ας” χωρίς επι­πλέ­ον καθη­γη­τές, υπο­δο­μές, με απο­φοί­τους πιο φθη­νούς και ανα­λώ­σι­μους για να συμπιέ­σουν τα δικαιώ­μα­τά όλων μας προς τα κάτω.
 • Επα­να­φέ­ρει τα Συμ­βού­λια Ιδρύ­μα­τος με συμ­με­το­χή εξω­πα­νε­πι­στη­μια­κών προ­ω­θώ­ντας την απευ­θεί­ας παρέμ­βα­ση των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων στη διοί­κη­ση των ιδρυ­μά­των, στα προ­γράμ­μα­τα σπουδών.
 • Εξι­σώ­νει περαι­τέ­ρω τα πτυ­χία μας με τα κολέ­για μέσω αλλα­γών στο ΔΟΑΤΑΠ (οργα­νι­σμός ανα­γνώ­ρι­σης και πιστο­ποί­η­σης των πτυχίων).
 • Ολο­κλη­ρώ­νει την από­σπα­ση της παι­δα­γω­γι­κής επάρ­κειας από το πτυ­χίο με ίδρυ­ση επί πλη­ρω­μή προ­γράμ­μα­τος για την από­κτη­ση της!

Προ­σαρ­μό­ζουν ακό­μα περισ­σό­τε­ρο το Πανε­πι­στή­μιο στις ανά­γκες των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, βάζο­ντας εμπό­δια στην κάλυ­ψη των ανα­γκών των φοι­τη­τών για ολο­κλη­ρω­μέ­νη μόρ­φω­ση και σπου­δές με δικαιώ­μα­τα!! Δε θα τους περάσει!

Η υπουρ­γι­κή εγκύ­κλιος για την εξε­τα­στι­κή δεν θα περάσει!!

Η κυβέρ­νη­ση άνοι­ξε τις σχο­λές μας χωρίς μέτρα προ­στα­σί­ας, ενώ η εγκύ­κλιος του Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας για την εξε­τα­στι­κή είναι εγκλη­μα­τι­κή για τις σπου­δές και την υγεία μας, απο­δει­κνύ­ει πλέ­ον περί­τρα­να την επι­λο­γή της “ανο­σί­ας της αγέ­λης” ! Ουσια­στι­κά μας βάζει να δια­λέ­ξου­με ανά­με­σα στο αν θα κολ­λή­σου­με κορο­νο­ϊό ή αν θα χάσου­με την εξε­τα­στι­κή!! Η κυβέρ­νη­ση αντί να στα­μα­τή­σει να αντι­με­τω­πί­ζει ως “κόστος” τα ανα­γκαία μέτρα προ­στα­σί­ας που εδώ και 2 χρό­νια απαι­τεί όλη η πανε­πι­στη­μια­κή κοι­νό­τη­τη­τα, αντί να ικα­νο­ποι­ή­σει το αίτη­μα για αξιο­ποί­η­ση όλων των μεθό­δων εξέ­τα­σης, πετά­ει το μπα­λά­κι σε εμάς και τους καθη­γη­τές και το ρίχνει πάλι στην “ατο­μι­κή ευθύνη”!

Διεκ­δι­κού­με:

 • Καμά σκέ­ψη για αστυ­νο­μία στις σχο­λές! Καμία σκέ­ψη για πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία. Όχι στην εγκα­τά­στα­ση τουρ­νι­κέ και καμε­ρών στις σχολές.
 • Κατάρ­γη­ση του νόμου Κερα­μέ­ως-Χρυ­σο­χοϊ­δη και των αντιεκ­παι­δευ­τι­κών νόμων όλων των προη­γού­με­νων κυβερνήσεων.
 • Καμία σκέ­ψη για νέο νόμο-πλαίσιο.
 • Δωρε­άν, επα­να­λαμ­βα­νό­με­να rapid test για όλους τους φοι­τη­τές από κλι­μά­κια του ΕΟΔΥ.
 • Να μην απο­κλει­στεί κανέ­νας φοι­τη­τής από την εξε­τα­στι­κή! Να ορι­στεί διπλή εξε­τα­στι­κή για όλους τους φοι­τη­τές με δυνα­τό­τη­τα αξιο­ποί­η­σης όλων των μεθό­δων εξέ­τα­σης (δια ζώσης με αραί­ω­ση τμη­μά­των, τηλε­μα­τι­κά, απαλ­λα­κτι­κές εργα­σί­ες). Εμβό­λι­μη εξε­τα­στι­κή για τους επί πτυχίω.
 • Να αυξη­θούν τα δρο­μο­λό­για των ΜΜΜ από και προς τις σχολές.
 • Εξα­σφά­λι­ση μαγνη­το­σκό­πη­σης των δια­λέ­ξε­ων και ανα­πλή­ρω­ση εργα­στη­ρί­ων καθώς και δυνα­τό­τη­τα εναλ­λα­κτι­κών ημε­ρο­μη­νιών ή τηλε­μα­τι­κής εξέ­τα­σης για τους φοι­τη­τές που νοσούν.
 • Να καταρ­γη­θεί η απα­ρά­δε­κτη από­φα­ση που ακυ­ρώ­νει τις διδα­κτι­κές ώρες που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν τηλεματικά.
 • Αύξη­ση της κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης για την Ανώ­τα­τη Εκπαί­δευ­ση και έκτα­κτο κον­δύ­λι για να καλυ­φθούν οι αυξη­μέ­νες ανά­γκες των Ιδρυ­μά­των, να γίνουν μαζι­κές προ­σλή­ψεις εκπαι­δευ­τι­κού προσωπικού.
 • Άμε­ση ενί­σχυ­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος υγείας!».

902.gr

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο