Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες: Για τις μορφές και τα οφέλη του εθελοντισμού κλήθηκαν να γράψουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Τα οφέ­λη που μπο­ρεί να απο­κο­μί­σει ένας νέος μέσα από την εθε­λο­ντι­κή εργα­σία πραγ­μα­τεύ­ε­ται το κεί­με­νο στο οποίο εξε­τά­στη­καν σήμε­ρα, Πέμ­πτη 1η Ιου­νί­ου, οι υπο­ψή­φιοι των ΕΠΑΛ, στο πλαί­σιο της εξέ­τα­σης του μαθή­μα­τος των Νέων Ελλη­νι­κών (Γενι­κής Παιδείας).

Συγκε­κρι­μέ­να, μετα­ξύ των δρα­στη­ριο­τή­των, οι υπο­ψή­φιοι κλή­θη­καν να ανα­πτύ­ξουν ένα κεί­με­νο σχε­τι­κά με τις μορ­φές εθε­λο­ντι­κών δρά­σε­ων μέσα από τις οποί­ες μπο­ρούν να αντι­με­τω­πι­στούν σύγ­χρο­να προ­βλή­μα­τα και τους τρό­πους με τους οποί­ους το σχο­λείο μπο­ρεί να συμ­βά­λει στην καλ­λιέρ­γεια πνεύ­μα­τος εθε­λο­ντι­σμού στους νέους.

Στο λογο­τε­χνι­κό κομ­μά­τι της εξέ­τα­σης, οι υπο­ψή­φιοι κλή­θη­καν να απα­ντή­σουν σε ερω­τή­σεις βάσει του ποι­ή­μα­τος «Κατα­φύ­για για τη νύχτα» του Μπέρ­τολντ Μπρεχτ.

Σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, η σημε­ρι­νή πρώ­τη ημέ­ρα πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων για τα ΕΠΑΛ κύλη­σε ομα­λά, χωρίς προβλήματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο