Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες εξετάσεις — Έκθεση: Τα θέματα και oι απαντήσεις στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας

Πανελ­λή­νιες εξε­τά­σειςΈκθε­ση: Από κεί­με­να των Σταύ­ρου Τσα­κυ­ρά­κη, Μαρί­λας Παπα­θα­να­σί­ου και Χρή­στου Οικο­νό­μου τα θέμα­τα στο μάθη­μα της Νεο­ελ­λη­νι­κής γλώσσας.

Το πρώ­το κεί­με­νο για την κατα­δί­κη της βίας κατά των γυναι­κών ήταν από­σπα­σμα από το βιβλίο «Δικαιο­σύ­νη η ουσία της πολι­τι­κής» του Σταύ­ρου Τσακυράκη.

Το δεύ­τε­ρο κεί­με­νο για τον φεμι­νι­σμό ήταν από άρθρο γνώ­μης της Μαρί­λας Παπα­θα­να­σί­ου στην εφη­με­ρί­δα το Βήμα και το τρί­το κεί­με­νο ήταν από­σπα­σμα με τίτλο «Φοβε­ρή παρη­γο­ριά» από το βιβλίο «Οι κόρες του Ηφαι­στεί­ου» του Χρή­στου Οικο­νό­μου..

ΘΕΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ «παίρ­νουν τη σκυ­τά­λη» από τους υπο­ψη­φί­ους των ΕΠΑΛ, οι οποί­οι εξε­τά­στη­καν χθες, Πέμ­πτη, στο μάθη­μα των Νέων Ελλη­νι­κών. Όλα κύλη­σαν ομα­λά κατά την πρώ­τη ημέ­ρα των Πανελ­λα­δι­κών, χωρίς να προ­κύ­ψουν προβλήματα.

Σημειώ­νε­ται, ότι αύριο, Σάβ­βα­το 3 Ιου­νί­ου, είναι η δεύ­τε­ρη ημέ­ρα εξε­τά­σε­ων για τους υπο­ψη­φί­ους των ΕΠΑΛ, κατά την οποία θα εξε­τα­στούν στα Μαθη­μα­τι­κά (Άλγε­βρα).

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο