Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες εξετάσεις: Δείτε τα θέματα στην Οικονομία

Πανελ­λή­νιες εξε­τά­σεις: Στην Οικο­νο­μία (ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ) εξε­τά­ζο­νται σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ της Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πληροφορικής

Οι εκφω­νή­σεις των θεμά­των θα ανα­κοι­νω­θούν στις 10:00 από το υπουρ­γείο Παιδείας.

 

Από το Σάβ­βα­το 17 Ιου­νί­ου θα αρχί­σουν οι εξε­τά­σεις των ειδι­κών μαθη­μά­των ‑με τα Αγγλι­κά- και θα διαρ­κέ­σουν έως τις 29 Ιουνίου.

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο