Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες εξετάσεις Δείτε τις απαντήσεις στα θέματα των Μαθηματικών

Πανελ­λή­νιες εξε­τά­σεις: Oι υπο­ψή­φιοι των Ομά­δων Προ­σα­να­το­λι­σμού Θετι­κών Σπου­δών και Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πλη­ρο­φο­ρι­κής θα εξε­τα­στούν στα Μαθη­μα­τι­κά και οι υπο­ψή­φιοι της Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού των Σπου­δών Υγεί­ας θα εξε­τα­στούν στη Βιολογία.

Δεί­τε τα θέμα­τα στα οποία εξε­τά­στη­καν οι μαθη­τές και λίγο αργό­τε­ρα και τις απαντήσεις

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ MAUHMATIKA 

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

 

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο