Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες Εξετάσεις: Εκτιμήσεις για το πώς θα κινηθούν οι βάσεις

«Πτώ­ση των βάσε­ων» ανα­μέ­νε­ται να σημειω­θεί στις φετι­νές Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις, σύμ­φω­να με το φρο­ντι­στή-εκπαι­δευ­τι­κό, Γιώρ­γο Χατζητέγα.

Στο 1ο Επι­στη­μο­νι­κό Πεδίο (Ε.Π.) των Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών, ανα­φέ­ρει ο κ. Χατζη­τέ­γας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, θα παρα­τη­ρη­θεί σημα­ντι­κή πτώ­ση των βάσε­ων, που οφεί­λε­ται κυρί­ως στην εντυ­πω­σια­κή μεί­ω­ση των υπο­ψη­φί­ων κατά 4.300 υπο­ψη­φί­ους (-19% από πέρυ­σι). Οι ανα­με­νό­με­νες πτώ­σεις θα ξεκι­νή­σουν από τα 300 μόρια στα υψη­λό­βαθ­μα τμή­μα­τα και θα υπερ­βούν τα 1.000 μόρια στα τμή­μα­τα της μεσαί­ας ζήτησης.

Στο 2ο Ε.Π. των Θετι­κών Σπου­δών επί­σης θα σημειω­θεί πτώ­ση, τόσο εξαι­τί­ας ‑κι εδώ- λιγό­τε­ρων υπο­ψη­φί­ων (-500), αλλά και των χαμη­λών επι­δό­σε­ων στα Μαθη­μα­τι­κά. Η πτώ­ση, εξη­γεί ο κ. Χατζη­τέ­γας, «θα είναι λίγων δεκά­δων μορί­ων στα υψη­λό­βαθ­μα τμή­μα­τα των κεντρι­κών Πολυ­τε­χνι­κών Σχο­λών, ενώ θα φτά­νει τα 400 μόρια στα τμή­μα­τα μεσαί­ας ζήτησης».

Στο 3ο Ε.Π. των Σπου­δών Υγεί­ας, «παρά την αύξη­ση των υπο­ψη­φί­ων κατά 800 περί­που, δια­πι­στώ­θη­καν χαμη­λό­τε­ρες επι­δό­σεις των αντα­γω­νι­στι­κών υπο­ψη­φί­ων στις υψη­λές βαθ­μο­λο­γι­κές κλί­μα­κες στη Βιο­λο­γία, τη Φυσι­κή και τη Χημεία», επι­ση­μαί­νει ο κ. Χατζη­τέ­γας. Από την άλλη, οι μέσες επι­δό­σεις των υπο­ψη­φί­ων είναι ακρι­βώς ίδιες με τις περ­σι­νές. Με αυτή την εξο­μά­λυν­ση, αλλά και με την αλλα­γή των συντε­λε­στών βαρύ­τη­τας των μαθη­μά­των, οι βάσεις στις Ιατρι­κές Σχο­λές θα είναι σε χαμη­λό­τε­ρα επί­πε­δα σε σχέ­ση με πέρυ­σι, από 100 έως 250 μόρια σε όλα τα περι­ζή­τη­τα τμή­μα­τα. Η τελευ­ταία Ιατρι­κή Σχο­λή ανα­μέ­νε­ται να κινη­θεί στα 18.000 μόρια.

Στο 4ο Ε.Π. Οικο­νο­μί­ας και Πλη­ρο­φο­ρι­κής θα έχου­με πτώ­σεις στις υψη­λό­βαθ­μες σχο­λές, αλλά σημα­ντι­κή άνο­δο στις μεσαί­ες, «το εύρος της οποί­ας δεν είναι εύκο­λο να εκτι­μη­θεί λόγω των νέων Συντε­λε­στών Βαρύ­τη­τας», λέει ο κ. Χατζη­τέ­γας. Σε αυτό το πεδίο υπάρ­χει άνο­δος του αριθ­μού των υπο­ψη­φί­ων κατά 900 άτο­μα, άλλω­στε ο συγκε­κρι­μέ­νος προ­σα­να­το­λι­σμός είναι ο πολυ­πλη­θέ­στε­ρος των ΓΕΛ, εξη­γεί ο κ. Χατζη­τέ­γας, καθώς συγκε­ντρώ­νει το 35% των διαγωνισθέντων.

Ο κ. Χατζη­τέ­γας περι­μέ­νει να απορ­ρι­φθεί το 1/3 των υπο­ψη­φί­ων από τα ΓΕΛ, ως απο­τέ­λε­σμα της Ελά­χι­στης Βάσης Εισα­γω­γής. Πέρ­σι το 45% των υπο­ψη­φί­ων των ΕΠΑΛ είχε περά­σει στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση και το 66% των υπο­ψη­φί­ων των ΓΕΛ. Φέτος, ο κ. Χατζη­τέ­γας εκτι­μά, πως τα αντί­στοι­χα ποσο­στά θα είναι πιθα­νόν λίγο μικρότερα.

ΕΠΑΛ

Οι υπο­ψή­φιοι που δια­γω­νί­στη­καν για τα Πανε­πι­στή­μια από τα ΕΠΑ.Λ. μειώ­θη­καν από 16.039 πέρ­σι σε 14.579 φέτος (μεί­ω­ση της τάξε­ως του 9%). «Για τον λόγο αυτό ανα­μέ­νε­ται σημα­ντι­κή πτώ­ση των βάσε­ων σε όλους τους Τομείς των ΕΠΑ.Λ., η οποία ενι­σχύ­ε­ται και από την επαύ­ξη­ση της βαθ­μο­λο­γι­κής συμ­με­το­χής των Μαθη­μα­τι­κών και της Νεο­ελ­λη­νι­κής Γλώσ­σας και Λογο­τε­χνί­ας στη δια­μόρ­φω­ση των μορί­ων», κατα­λή­γει ο κ. Χατζητέγας.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο