Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2023: Εν αναμονή των βαθμολογιών

Μέσα στην ερχό­με­νη εβδο­μά­δα ‑και πιθα­νό­τα­τα προς το τέλος της- ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νω­θούν οι βαθ­μο­λο­γί­ες των μαθη­μά­των των φετι­νών Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων. Επι­πλέ­ον, μέχρι το τέλος της εβδο­μά­δας θα ολο­κλη­ρω­θούν οι εξε­τά­σεις των ειδι­κών μαθη­μά­των καθώς επί­σης και των αγω­νι­σμά­των για τα ΤΕΦΑΑ.

Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα, μέχρι το τέλος της εβδο­μά­δας ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νω­θούν οι βαθ­μο­λο­γί­ες των μαθη­μά­των Γενι­κής Παι­δεί­ας και Προ­σα­να­το­λι­σμού και έτσι οι υπο­ψή­φιοι θα μπο­ρούν να υπο­λο­γί­σουν τα μόριά τους για την εισα­γω­γή τους στα ΑΕΙ της επικράτειας.

Όπως έχει γίνει γνω­στό, οι υπο­ψή­φιοι θα έχουν και φέτος τη δυνα­τό­τη­τα να ενη­με­ρω­θούν για τις βαθ­μο­λο­γί­ες τους (και αργό­τε­ρα, τη σχο­λή και το τμή­μα στο οποίο εισά­γο­νται) μέσω της σχε­τι­κής ηλε­κτρο­νι­κής εφαρ­μο­γής του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας ‑results.it.minedu.gov.gr‑, αλλά και με γρα­πτό μήνυ­μα στο κινη­τό τους (SMS).

Επό­με­νο βήμα, θα είναι η συμπλή­ρω­ση και υπο­βο­λή του Μηχα­νο­γρα­φι­κού Δελ­τί­ου. Όπως και τις δύο προη­γού­με­νες χρο­νιές, θα υπάρ­χει η δυνα­τό­τη­τα υπο­βο­λής διπλού, παράλ­λη­λου Μηχα­νο­γρα­φι­κού και για τα Δημό­σια ΙΕΚ. Οι υπο­ψή­φιοι θα πρέ­πει να απευ­θυν­θούν στα λύκειά τους μέχρι και την ερχό­με­νη Παρα­σκευή 30 Ιου­νί­ου, προ­κει­μέ­νου να δημιουρ­γή­σουν προ­σω­πι­κό κωδι­κό ασφα­λεί­ας (password) και να έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να υπο­βά­λουν Μηχα­νο­γρα­φι­κό ή/και Παράλ­λη­λο Μηχα­νο­γρα­φι­κό Δελτίο.

Αυτό που αλλά­ζει φέτος, είναι ότι η υπο­βο­λή των Μηχα­νο­γρα­φι­κών θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί σε μία φάση, αντί δύο. Πιθα­νό­τα­τα, η πλατ­φόρ­μα για την υπο­βο­λή Μηχα­νο­γρα­φι­κού Δελ­τί­ου για την εισα­γω­γή στα ΑΕΙ και Παράλ­λη­λου Μηχα­νο­γρα­φι­κού για την εισα­γω­γή στα Δημό­σια ΙΕΚ θα είναι ανοι­κτή στις αρχές Ιουλίου.

Στις αρχές Ιου­λί­ου ανα­μέ­νε­ται να γίνουν γνω­στές και οι βαθ­μο­λο­γί­ες των ειδι­κών μαθημάτων.

Όσον αφο­ρά την ανα­κοί­νω­ση των απο­τε­λε­σμά­των των Πανελ­λα­δι­κών (των βάσε­ων εισα­γω­γής δηλα­δή), σύμ­φω­να με πηγές του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, αυτή ανα­μέ­νε­ται να γίνει στο τέλος του Ιουλίου.

Ολοκλήρωση εξετάσεων

Κατά την ερχό­με­νη εβδο­μά­δα ολο­κλη­ρώ­νο­νται οι εξε­τά­σεις των ειδι­κών μαθη­μά­των και των αγω­νι­σμά­των για την εισα­γω­γή στα ΤΕΦΦΑ.

Συγκε­κρι­μέ­να, τις επό­με­νες ημέ­ρες θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν οι εξε­τά­σεις στα μαθή­μα­τα: Μου­σι­κή Εκτέ­λε­ση και Ερμη­νεία (26 Ιου­νί­ου), Γαλ­λι­κά (27 Ιου­νί­ου), Ισπα­νι­κά (28 Ιου­νί­ου) και Ιτα­λι­κά (29 Ιουνίου).

Προ­θε­σμία διε­ξα­γω­γής Υγειο­νο­μι­κής Εξέ­τα­σης και Πρα­κτι­κής Δοκι­μα­σί­ας των υπο­ψη­φί­ων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισα­γω­γή στα Τμή­μα­τα Επι­στή­μης Φυσι­κής Αγω­γής και Αθλη­τι­σμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2023–24 είναι η Τρί­τη 27 Ιου­νί­ου 2023.

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο