Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες εξετάσεις 2023: Τα θέματα και οι απαντήσεις σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία

Πανελ­λή­νιες εξε­τά­σεις: Στην Ιστο­ρία (Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών), τη Φυσι­κή (Ο.Π. Θετι­κών Σπου­δών και Σπου­δών Υγεί­ας) και την Οικο­νο­μία (Ο.Π. Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πλη­ρο­φο­ρι­κής) εξε­τά­στυ­η­καν σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Σε ό,τι αφο­ρά το μάθη­μα της Οικο­νο­μί­ας, τα σημε­ρι­νά θέμα­τα ήταν σαφώς δια­τυ­πω­μέ­να, ενώ κάλυ­πταν μεγά­λο μέρος της ύλης και ένας καλά προ­ε­τοι­μα­σμέ­νος μαθη­τής θα μπο­ρού­σε να αγγί­ξει άρι­στες βαθ­μο­λο­γί­ες αρκεί να πρό­σε­χε στις πράξεις.

Τα φετι­νά θέμα­τα της Φυσι­κής κάλυ­πταν μεγά­λο μέρος της ύλης, απαι­τού­σαν ψυχραι­μία και ήταν προ­σπε­λά­σι­μα με εξαί­ρε­ση το θέμα Δ. που ήθε­λε προ­σο­χή στην μεθο­δο­λο­γία επί­λυ­σης του.

Για την πλειο­νό­τη­τά τους, η σημε­ρι­νή ημέ­ρα είναι και η τελευ­ταία των εξε­τά­σε­ων, αφού οι υπο­ψή­φιοι εξε­τά­ζο­νται στα τελευ­ταία μαθή­μα­τα προ­σα­να­το­λι­σμού και στη συνέ­χεια, θα κλη­θούν να εξε­τα­στούν ‑όσοι και όσες έχουν δηλώ­σει- στα ειδι­κά μαθήματα.

Από το Σάβ­βα­το 17 Ιου­νί­ου θα αρχί­σουν οι εξε­τά­σεις των ειδι­κών μαθη­μά­των ‑με τα Αγγλι­κά- και θα διαρ­κέ­σουν έως τις 29 Ιουνίου.

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο