Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες — ΕΠΑΛ: Δείτε τα θέματα σε Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές

Πανελ­λή­νιες εξε­τά­σεις Σήμε­ρα, Τρί­τη 13 Ιου­νί­ου 2023, οι υπο­ψή­φιοι εξε­τά­ζο­νται στα εξής μαθή­μα­τα ειδι­κό­τη­τας: Ηλε­κτρι­κές Μηχα­νές (ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ), Σύγ­χρο­νες Γεωρ­γι­κές Επι­χει­ρή­σεις (ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ), Ναυ­σι­πλο­ΐα ΙΙ (ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ) και Ναυ­τι­κές Μηχα­νές (ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ).

Θα ακο­λου­θή­σουν άλλες δύο ημέ­ρες εξε­τά­σε­ων, στις 15 και 16 Ιουνίου.

Σημειώ­νε­ται, ότι από το Σάβ­βα­το 17 Ιου­νί­ου θα αρχί­σουν οι εξε­τά­σεις των Ειδι­κών Μαθη­μά­των, αρχής γενο­μέ­νης με τα Αγγλικά.

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο