Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες: Προσφυγόπουλο απο το Ιράν αρίστευσε στις εξετάσεις (VIDEO)

Πρό­σφυ­γας από το Ιράν, έφτα­σε με την οικο­γέ­νεια του στη Μυτι­λή­νη μέσα σε μια βάρ­κα το 2019. Κι’ όμως, παρά τις όποιες αντι­ξο­ό­τη­τες και δυσκο­λί­ες κατά­φε­ρε να αρι­στεύ­σει στις πανελ­λή­νιες εξετάσεις.

Ο λόγος για τον Κού­ρο Ντουρ­μο­χα­μα­ντί Μπα­γκί, μαθη­τή του Πρό­τυ­που Λυκεί­ου Μυτι­λή­νης ο οποί­ος άφη­σε πίσω του μια δύσκο­λη ζωή, και κατά­φε­ρε να αρι­στεύ­σει στις Πανελ­λή­νιες εξε­τά­σεις 2022 συγκε­ντρώ­νο­ντας μέσο όρο 18.25.

Συγκε­κρι­μέ­να ο Κου­ρός απο το Ιράν ή Κύρος στα ελλη­νι­κά, βγή­κε δεύ­τε­ρος στο σχο­λείο του στη Θετι­κή κατεύ­θυν­ση γρά­φο­ντας Μαθη­μα­τι­κά 20 , Φυσι­κή 20, Χημεία 19,5 και Έκθε­ση 13,5.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο