Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες: Το πρόγραμμα εξετάσεων ειδικών μαθημάτων και πρακτικής δοκιμασίας για τα ΤΕΦΑΑ

Ανα­κοι­νώ­θη­κε από το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας το πρό­γραμ­μα εξε­τά­σε­ων των ειδι­κών μαθη­μά­των και των μου­σι­κών μαθη­μά­των για εισα­γω­γή των υπο­ψη­φί­ων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε Τμή­μα­τα, στα οποία απαι­τεί­ται η εξέ­τα­σή τους, όπως και η προ­θε­σμία διε­ξα­γω­γής υγειο­νο­μι­κής εξέ­τα­σης και πρα­κτι­κής δοκι­μα­σί­ας των υπο­ψη­φί­ων για εισα­γω­γή στα ΤΕΦΑΑ.

Την Τρί­τη, 29/6, οι υπο­ψή­φιοι εξε­τά­ζο­νται στα Αγγλι­κά στις 10:00 , την Τετάρ­τη, 30/6, στα Γερ­μα­νι­κά στις 08:30, την Πέμ­πτη, 1/7, στο Ελεύ­θε­ρο Σχέ­διο στις 08:30, την Παρα­σκευή, 2/7, στο Γραμ­μι­κό Σχέ­διο στις 08:30, τη Δευ­τέ­ρα, 5/7, στα Γαλ­λι­κά στις 08:30, την Τρί­τη, 6/7, στα Ισπα­νι­κά στις 08:30, την Τετάρ­τη, 7/7, στα Ιτα­λι­κά στις 08:30, την Πέμ­πτη, 8/7 στην Αρμο­νία στις 08:30, την Παρα­σκευή, 9/7, στον Έλεγ­χο Μου­σι­κών Ακου­στι­κών Ικα­νο­τή­των στις 16:30 , το Σάβ­βα­το 10/7 στη Μου­σι­κή Αντί­λη­ψη και Γνώ­ση στις 12:30 και τη Δευτέ­ρα, 12/7, στη Μου­σι­κή Εκτέ­λε­ση και Ερμη­νεία στις 20:30.

Οι υπο­ψή­φιοι πρέ­πει να προ­σέρ­χο­νται στις αίθου­σες εξέτασης:

–μέχρι τις 08:00 για τα μαθή­μα­τα με ώρα εξέ­τα­σης 08:30 ,

–μέχρι τις 09:30 για το μάθη­μα με ώρα εξέ­τα­σης 10:00

–μέχρι τις 16:00 για το μάθη­μα με ώρα εξέ­τα­σης 16:30 και

–μέχρι τις 12:00 για το μάθη­μα με ώρα εξέ­τα­σης 12:30

Η διάρ­κεια εξέ­τα­σης για τα μαθήματα:

- των ξένων γλωσ­σών και της Αρμο­νί­ας είναι τρεις ώρες,

- των Σχε­δί­ων ( Ελεύ­θε­ρο και Γραμ­μι­κό) είναι έξι ώρες,

- του ειδι­κού μαθή­μα­τος «Έλεγ­χος Μου­σι­κών Ακου­στι­κών Ικα­νο­τή­των» είναι περί­που είκο­σι λεπτά.

- για το μου­σι­κό μάθη­μα «Μου­σι­κή Εκτέ­λε­ση και Ερμη­νεία» η εξέ­τα­ση της φωνη­τι­κής ή οργα­νι­κής μου­σι­κής διαρ­κεί 2΄ με 6΄ λεπτά για κάθε υποψήφιο.

- για το μου­σι­κό μάθη­μα «Μου­σι­κή Αντί­λη­ψη και Γνώ­ση», η εξέ­τα­ση στο αντι­κεί­με­νο της Μου­σι­κής Αντί­λη­ψης έχει διάρ­κεια 30′ λεπτών, ενώ η εξέ­τα­ση στο αντι­κεί­με­νο της Μου­σι­κής Γνώ­σης έχει διάρ­κεια 2 ωρών.

Ως προ­θε­σμία διε­ξα­γω­γής Υγειο­νο­μι­κής Εξέ­τα­σης και Πρα­κτι­κής Δοκι­μα­σί­ας των υπο­ψη­φί­ων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισα­γω­γή στα Τμή­μα­τα Επι­στή­μης Φυσι­κής Αγω­γής και Αθλη­τι­σμού (ΤΕΦΑΑ) ακα­δη­μαϊ­κού έτους 2021–22 ορί­ζε­ται το διά­στη­μα από την Πέμ­πτη 24–6‑2021 μέχρι και την Τετάρ­τη 7–7‑2021.

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο