Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2017-Βάσεις: Το ΚΚΕ συγχαίρει όλους τους μαθητές, ενώ εύχεται καλή δύναμη στους γονείς που «έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη»

Με αφορ­μή τις σημε­ρι­νές ανα­κοι­νώ­σεις για τις βάσεις, το ΚΚΕ συγ­χαί­ρει όλους τους μαθη­τές που πέρα­σαν από τη δύσκο­λη δοκι­μα­σία των πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων και τους εύχε­ται καλή δύνα­μη για τη νέα αρχή στη ζωή τους.

Το γρα­φείο Τύπου της Κ.Ε. του ΚΚΕ εύχε­ται επί­σης καλή δύνα­μη στους γονείς τους, που, όπως σημειώ­νει, «έβα­λαν βαθιά το χέρι στην τσέ­πη και θα συνε­χί­σουν να πλη­ρώ­νουν για το αυτο­νό­η­το δικαί­ω­μα στη δημό­σια και δωρε­άν παιδεία.

Η ανα­κοί­νω­ση των βάσε­ων εισα­γω­γής στα πανε­πι­στή­μια και τα AΤΕΙ, φέρ­νει άλλη μια φορά στην επι­και­ρό­τη­τα την άμε­ση ανά­γκη να δυνα­μώ­σει η πάλη των νέων για ζωή και σπου­δές με δικαιώ­μα­τα, να δυνα­μώ­σει η απαί­τη­ση για άμε­σα μέτρα, προ­κει­μέ­νου να εξα­σφα­λι­στεί η δωρε­άν στέ­γα­ση, σίτι­ση και μετα­κί­νη­ση, να ικα­νο­ποι­η­θούν άμε­σα οι ανά­γκες για εκπαι­δευ­τι­κό προ­σω­πι­κό τόσο στα σχο­λεία όσο και στα πανε­πι­στή­μια και τα ΑΤΕΙ.

Το ετή­σιο ανε­βο­κα­τέ­βα­σμα των βάσε­ων δεν κρύ­βει το γεγο­νός ότι αυτό που συνε­χώς “πέφτει” είναι η δυνα­τό­τη­τα των νέων των λαϊ­κών οικο­γε­νειών να μορ­φώ­νο­νται ολό­πλευ­ρα, να εργά­ζο­νται πάνω σε αυτό που σπού­δα­σαν, να έχουν μια ζωή με δικαιώ­μα­τα», υπο­στη­ρί­ζει το ΚΚΕ, που προσθέτει:

«Πίσω από τις δια­κη­ρύ­ξεις της κυβέρ­νη­σης για δήθεν κατάρ­γη­ση των εξε­τά­σε­ων ή για το ότι όλα θα είναι έτοι­μα για να ξεκι­νή­σει κανο­νι­κά η νέα σχο­λι­κή χρο­νιά, κρύ­βε­ται ότι:

- η επι­τυ­χία στις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις συνο­δεύ­ε­ται από άγχος και αγω­νία, «χαρ­τί και μολύ­βι», για το αν θα τα βγά­λει πέρα ο νέος και η νέα της λαϊ­κής οικογένειας.

- ζουν και βασι­λεύ­ουν τα αδιέ­ξο­δα που βιώ­νουν τα παι­διά, που δεν κατά­φε­ραν να πετύ­χουν το στό­χο τους, ζουν ένα εμπό­ριο ελπί­δας με σοβα­ρό κόστος, για «ένα κάποιο χαρ­τί» επαγ­γελ­μα­τι­κής αποκατάστασης.

- και η νέα σχο­λι­κή χρο­νιά θα ξεκι­νή­σει με χιλιά­δες κενά σε εκπαι­δευ­τι­κούς, όταν υπάρ­χουν χιλιά­δες άνερ­γοι εκπαιδευτικοί

Η ελπί­δα και η λύση είναι στα χέρια του λαού και της νεολαίας.

Η συμ­με­το­χή και η δρά­ση μέσα από τους Συλ­λό­γους και τους φορείς του φοι­τη­τι­κού-σπου­δα­στι­κού κινή­μα­τος, τις μαθη­τι­κές κοι­νό­τη­τες, για σπου­δές και ζωή με δικαιώ­μα­τα είναι ο δρό­μος που πρέ­πει να εμπι­στευ­τεί η νέα γενιά. Ο αγώ­νας των νέων για τη βαθιά γνώ­ση του επι­στη­μο­νι­κού αντι­κει­μέ­νου τους δεν είναι μόνο προ­σω­πι­κός. Μπο­ρεί και πρέ­πει να δένε­ται με τις λαϊ­κές αγω­νί­ες, ώστε αύριο ως επι­στή­μο­νες να στη­ρί­ξουν το μόχθο και τις ανά­γκες των εργαζομένων».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο