Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2017: «λαλήσαι εις τα ώτα μαθητών και νέων, τα ακριβή και τα άριστα, κατά την ώραν των εξετάσεων»

Πρε­μιέ­ρα σήμε­ρα για χιλιά­δες μαθη­τές στη μάχη των εξε­τά­σε­ων, και δε λεί­πουν τα περι­στα­τι­κά εκεί­να που μας υπεν­θυ­μί­ζουν ότι είναι πολ­λά ακό­μη αυτά που πρέ­πει να γίνουν για να αλλά­ξου­με τον κόσμο.

Δια­βά­ζου­με στη σημε­ρι­νή Καθημερινή:

«Ιερές παρα­κλή­σεις προς τον Χρι­στό και τους αγί­ους θα τελε­στούν ακό­μη και κατά τη διάρ­κεια των Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων από γονείς και ιερείς, με αίτη­μα τη… Θεία βοή­θεια προς τα εξε­τα­ζό­με­να παι­διά. Μάλι­στα, αν κάνου­με μια δια­σταλ­τι­κή ερμη­νεία στα λόγια μιας παρά­κλη­σης, οι ιερείς και οι γονείς ζητούν από τον Θεό να ψιθυ­ρί­σει στα αυτιά των υπο­ψη­φί­ων τις σωστές λύσεις.

(…)

Σε όλη τη χώρα ήδη από τα μέσα Μαΐ­ου έχουν αρχί­σει οι ιερές παρα­κλή­σεις και οι αγρυ­πνί­ες, στις οποί­ες οι πιστοί προ­σεύ­χο­νται για την επι­τυ­χία των υπο­ψη­φί­ων. Ενδει­κτι­κά, η Ιερά Μητρό­πο­λη Στα­γών και Μετε­ώ­ρων ενη­με­ρώ­νει τους πιστούς ότι «η μητρό­πο­λή μας, συμ­με­ρι­ζό­με­νη τον κόπο και την αγω­νία των μαθη­τών –και των οικο­γε­νειών τους– που θα δια­γω­νι­στούν στις Πανελ­λή­νιες Εξε­τά­σεις, προ­σεύ­χε­ται για ηρε­μία, σύνε­ση και θείο φωτι­σμό στην προ­ε­τοι­μα­σία και τις εξε­τά­σεις τους». Ηδη την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή στον μητρο­πο­λι­τι­κό ναό του Αγί­ου Βησ­σα­ρί­ω­νος Καλα­μπά­κας τελέ­στη­κε αγρυ­πνία υπέρ επι­τυ­χί­ας των υπο­ψη­φί­ων μαθη­τών, ενώ κατά τη διάρ­κεια των εξε­τά­σε­ων έχει βγει πρό­γραμ­μα ειδι­κών παρα­κλή­σε­ων για τους υπο­ψη­φί­ους, έως και την Κυρια­κή 18 Ιου­νί­ου. Κάθε παρά­κλη­ση θα γίνε­ται στις 7 μ.μ. μετά τον Εσπερινό.

Οι ιερές παρα­κλή­σεις γίνο­νται μετά τη Θεία Λει­τουρ­γία, και μπο­ρεί να τις ζητή­σουν και μεμο­νω­μέ­νοι γονείς υπο­ψη­φί­ων. Στην περί­πτω­ση αυτή, γίνε­ται ειδι­κή ανα­φο­ρά στο όνο­μα του ή των υπο­ψη­φί­ων, οι γονείς των οποί­ων έχουν ζητή­σει την παρά­κλη­ση. Μετά την ολο­κλή­ρω­ση της παρά­κλη­σης, οι μετέ­χο­ντες υπο­ψή­φιοι είθι­σται να λαμ­βά­νουν και ένα συμ­βο­λι­κό δώρο, όπως για παρά­δειγ­μα στον ναό του Αγί­ου Πέτρου του Αργους που οι υπο­ψή­φιοι έλα­βαν ένα στυ­λό και μία μικρή εικό­να του πολιού­χου, Αγί­ου Πέτρου. Σε μια άλλη περί­πτω­ση, στη Μητρό­πο­λη Θεσ­σα­λιώ­τι­δος και Φανα­ριο­φερ­σά­λων, στις ιερές παρα­κλή­σεις «τίθε­ται σε προ­σκύ­νη­ση από­τμη­μα του ιερού λει­ψά­νου της χει­ρός του αγί­ου και ενδό­ξου οσιο­μάρ­τυ­ρος Νικο­λά­ου του εν Βου­ναί­νη, προ­στά­τη της νεο­λαί­ας της μητρό­πο­λης», όπως ανα­κοί­νω­σαν οι εκεί ιερείς. Προ­στά­τες άγιοι όσων μετέ­χουν στις εξε­τά­σεις θεω­ρού­νται ο Αγιος Μελέ­τιος Αρχιε­πί­σκο­πος Αντιο­χεί­ας, ο Οσιος Διο­νύ­σιος «ο Ρήτωρ» και ο Οσιος Μητρο­φά­νης ο Πνευματικός.
Προσευχές

Μάλι­στα, υπάρ­χουν και προ­σευ­χές που ζητούν από τον Θεό να δώσει φώτι­ση στους μαθη­τές ώστε να φέρουν καλά απο­τε­λέ­σμα­τα. Ενδει­κτι­κά, μια προ­σευ­χή ζητά­ει από τον Χρι­στό «λαλή­σαι εις τα ώτα μαθη­τών και νέων, τα ακρι­βή και τα άρι­στα, κατά την ώραν των εξε­τά­σε­ων». Πάντως, οι… συνή­γο­ροι του δια­βό­λου ήδη εγεί­ρουν θέμα αδιά­βλη­του των εξε­τά­σε­ων λόγω αθέ­μι­του ανταγωνισμού».

Εμείς θα ευχη­θού­με στα παι­διά καλή επι­τυ­χία. Τίπο­τα δεν κρί­νε­ται σε αυτές τις εξετάσεις.

Με εφό­δια την ανθρω­πιά, την αλλη­λεγ­γύη, τη συλ­λο­γι­κό­τη­τα και την αισιο­δο­ξία, τη μαχη­τι­κό­τη­τα να συνε­χί­σε­τε το δρό­μο της ζωής. Ασυμ­βί­βα­στοι με ό,τι και όσους υπο­νο­μεύ­ουν τα όνει­ρά σας, με το κεφά­λι ψηλά, μη ξεχνά­τε ότι τη ζωή και το μέλ­λον δε θα σας τα χαρί­σει κανείς, τα κατα­κτά­τε μόνοι σας.

 

(Η φωτο­γρα­φία από παλαιό­τε­ρο αγια­σμό των στι­λό παρα­μο­νή εξε­τά­σε­ων, στους οποί­ους ήταν χαραγ­μέ­νη η «ευλο­γία» «ο Θεός μαζί σου»)

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο