Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2019: Απαιτητικά τα θέματα στα Μαθηματικά, βατά στα Αρχαία — Οι απαντήσεις

Πανελ­λή­νιες 2019: Πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων συνέ­χεια σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα, με τους υπο­ψη­φί­ους των ΓΕΛ να εξε­τά­ζο­νται σε μαθή­μα­τα προ­σα­να­το­λι­σμού: Αρχαία Ελλη­νι­κή Γλώσ­σα για την Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών και Μαθη­μα­τι­κά για τις ομά­δες Θετι­κών Σπου­δών και Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πληροφορικής.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Ειδι­κό­τε­ρα, όσον αφο­ρά στα Μαθη­μα­τι­κά, τα θέμα­τα ήταν εντός ύλης και με κλι­μα­κω­τή δια­βάθ­μι­ση και, σύμ­φω­να με τον Σπύ­ρο Βαλα­σό­που­λο, καθη­γη­τή στο Κοι­νω­νι­κό Φρο­ντι­στή­ριο του δήμου Αθη­ναί­ων, αν και αρκε­τά απαι­τη­τι­κά, ήταν ωστό­σο πιο εύκο­λα από την περυ­σι­νή χρο­νιά. «Τα θέμα­τα σε πλή­θος ήταν αρκε­τά και ορι­σμέ­να ήθε­λαν σύν­θε­τη και ευρη­μα­τι­κή σκέ­ψη. Ωστό­σο, ένας δια­βα­σμέ­νος μαθη­τής μπο­ρεί να φτά­σει το 15–16», εκτί­μη­σε μιλώ­ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, προ­σθέ­το­ντας ότι για τις πιο υψη­λές βαθ­μο­λο­γί­ες θα μετρή­σει το κατά πόσον ο κάθε μαθη­τής μπό­ρε­σε να αντα­πε­ξέλ­θει στο χρό­νο που είχε δια­θέ­σι­μο για να απα­ντή­σει όλα τα θέμα­τα, αλλά και το κατά πόσον μπό­ρε­σε να ανα­πτύ­ξει τις δικές του ιδέ­ες για να λύσει τα πιο απαι­τη­τι­κά υποερωτήματα.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Στο Α θέμα, απου­σί­α­σαν οι ερω­τή­σεις σωστού-λάθους, ενώ στο Β θέμα οι ερω­τή­σεις προ­έ­κυ­πταν κυρί­ως από το Β κεφά­λαιο και, όπως σχο­λί­α­σε ο κ. Βαλα­σό­που­λος, «δεν ήταν πολύ δύσκο­λες για καλά δια­βα­σμέ­νους μαθη­τές». «Το θέμα Γ απαι­τού­σε πιο σύν­θε­τη σκέ­ψη, ενώ το Δ είχε πολ­λά υπο­ε­ρω­τή­μα­τα αυξη­μέ­νης δυσκο­λί­ας, που χρεια­ζό­ταν ευρη­μα­τι­κή σκέ­ψη», σημείωσε.

arxaia

Στον αντί­πο­δα, η εξέ­τα­ση των Αρχαί­ων, που έγι­νε για πρώ­τη φορά φέτος με τις αλλα­γές που είχε προ­ω­θή­σει το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας την περα­σμέ­νη χρο­νιά, δεν έκρυ­βε παγί­δες. Σύμ­φω­να με την Αγγε­λι­κή Νικη­το­πού­λου, φιλό­λο­γο και συντο­νί­στρια του Κοι­νω­νι­κού Φρο­ντι­στη­ρί­ου του Δήμου Αθη­ναί­ων, τα θέμα­τα ήταν αρκε­τά εύκο­λα και βατά.

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ

Στο πρώ­το μέρος της εξέ­τα­σης, το διδαγ­μέ­νο κεί­με­νο που είχαν να «αντι­με­τω­πί­σουν» οι υπο­ψή­φιοι ήταν ο «Πρω­τα­γό­ρας» του Πλά­τω­να. «Ίσως δεν ήταν ανα­με­νό­με­νο, αλλά για κάποιον προ­ε­τοι­μα­σμέ­νο, ήταν εύκο­λη η προ­σέγ­γι­ση του κει­μέ­νου», σημεί­ω­σε η κ. Νικη­το­πού­λου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, προ­σθέ­το­ντας ότι τα θέμα­τα ήταν πολύ κατα­νοη­τά. Το άγνω­στο κεί­με­νο, «Κυνη­γε­τι­κός», του Ξενο­φώ­ντα, θεω­ρεί­ται μέτριας δυσκο­λί­ας, οι ερω­τή­σεις που το συνό­δε­ψαν, ωστό­σο κρί­νο­νται αρκε­τά βατές. «Ήταν η πρώ­τη φορά που οι υπο­ψή­φιοι είχαν να αντι­με­τω­πί­σουν ερμη­νευ­τι­κές ερω­τή­σεις και νέου τύπου γραμ­μα­τι­κές ασκή­σεις, ωστό­σο ήταν πολύ εύκο­λες στον εντο­πι­σμό τους οι απα­ντή­σεις», επε­σή­μα­νε η κ. Νικη­το­πού­λου και κατέ­λη­ξε ότι, αν και ανα­μέ­νο­νται από το υπουρ­γείο οι ανα­λυ­τι­κές οδη­γί­ες για τον συγκε­κρι­μέ­νο τρό­πο με τον οποίο θα γίνει η βαθ­μο­λό­γη­ση, οι βαθ­μο­λο­γί­ες που θα δού­με στα Αρχαία θα είναι αρκε­τά καλές.

Στη συνέ­χεια, οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ, την Τετάρ­τη, 12 Ιου­νί­ου, θα εξε­τα­στούν στην Ιστο­ρία (ΟΠ Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών), τη Φυσι­κή (ΟΠ Θετι­κών Σπου­δών) και την Ανά­πτυ­ξη Εφαρ­μο­γών σε Προ­γραμ­μα­τι­στι­κό Περι­βάλ­λον (ΟΠ Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πληροφορικής).

Σχε­τι­κά με τους υπο­ψη­φί­ους των ΕΠΑΛ, από αύριο, Τρί­τη, θα εξε­τά­ζο­νται σε μαθή­μα­τα ειδι­κό­τη­τας, ξεκι­νώ­ντας από τα μαθή­μα­τα: Αρχές Οργά­νω­σης και Διοί­κη­σης, Στοι­χεία Μηχα­νών, Ναυ­σι­πλο­ΐα ΙΙ, Σύγ­χρο­νες Γεωρ­γι­κές Επι­χει­ρή­σεις και Προ­γραμ­μα­τι­σμός Υπολογιστών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο