Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2019 — Αρχαία και Μαθηματικά — Τι ώρα θα ξέρουμε τα θέματα

Στα πρώ­τα μαθή­μα­τα προ­σα­να­το­λι­σμού θα εξε­τα­στούν  σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα 10 Ιου­νί­ου, οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ για την εισα­γω­γή στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαίδευση.

Συγκε­κρι­μέ­να, οι υπο­ψή­φιοι της Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών θα εξε­τα­στούν στην Αρχαία Ελλη­νι­κή Γλώσ­σα, ενώ οι υπο­ψή­φιοι της Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού Θετι­κών Σπου­δών και Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πλη­ρο­φο­ρι­κής θα εξε­τα­στούν στα Μαθηματικά.

Τα θέμα­τα θα αναρ­τη­θούν στη σελί­δα του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας λίγο μετά τις 10πμ.

Όσον αφο­ρά τους υπο­ψη­φί­ους των ΕΠΑΛ, η δεύ­τε­ρη εβδο­μά­δα των πανελ­λα­δι­κών σημα­το­δο­τεί­ται από την έναρ­ξη των εξε­τά­σε­ων μαθη­μά­των ειδι­κό­τη­τας από την Τρί­τη, 11 Ιουνίου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο