Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2019:  Βατά θέματα σε Λατινικά και Χημεία, απαιτητικά στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας — Οι απαντήσεις

Δεν δυσκο­λεύ­τη­καν ιδιαί­τε­ρα σήμε­ρα οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ, οι οποί­οι εξε­τά­στη­καν σε μαθή­μα­τα προσανατολισμού.

Ειδι­κό­τε­ρα, στα Λατι­νι­κά (Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών), τα θέμα­τα δεν είχαν μεγά­λο βαθ­μό δυσκο­λί­ας, όπως σχο­λί­α­σε στο Αθη­ναϊ­κό-Μακε­δο­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων η καθη­γή­τρια του Κοι­νω­νι­κού Φρο­ντι­στη­ρί­ου του Δήμου Αθη­ναί­ων, Πανα­γιώ­τα Ντού­λα. «Οι καλά δια­βα­σμέ­νοι μαθη­τές εύκο­λα θα μπο­ρέ­σουν να γρά­ψουν 20», είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά και πρό­σθε­σε: «Τα κεί­με­να και οι γραμ­μα­τι­κές ασκή­σεις που ζητή­θη­καν ήταν τέτοια που ένας καλά προ­ε­τοι­μα­σμέ­νος μαθη­τής μπο­ρού­σε να αντα­πε­ξέλ­θει χωρίς ιδιαί­τε­ρη δυσκο­λία, ενώ σε ό,τι αφο­ρά στο συντα­κτι­κό, ζητή­θη­καν κοι­νό­τυ­πες παρα­τη­ρή­σεις, σε εύκο­λα παραδείγματα».

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

Όσον αφο­ρά στο μάθη­μα της Χημεί­ας (ΟΠ Θετι­κών Σπου­δών), αν και τα θέμα­τα ήταν επί­σης βατά για τους καλά προ­ε­τοι­μα­σμέ­νους μαθη­τές, ωστό­σο, ήταν απαι­τη­τι­κά σε σχέ­ση με τη δια­χεί­ρι­ση του χρό­νου, καθώς, σε όγκο, ήταν πολ­λά. «Οι μαθη­τές θα έπρε­πε να έχουν επί­γνω­ση όλης της ύλης και να δια­χει­ρι­στούν σωστά τον χρό­νο, ώστε να λύσουν όλα τα θέμα­τα», σημεί­ω­σε, μιλώ­ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Βαλέ­να Αξιώ­τη, επί­σης καθη­γή­τρια στο Κοι­νω­νι­κό Φρο­ντι­στή­ριο του Δήμου Αθη­ναί­ων. «Τα θέμα­τα Γ και Δ ήταν κάπως πιο δύσκο­λα και ανα­φέ­ρο­νταν στα κεφά­λαια 4 και 5, αλλά ένας πολύ καλά δια­βα­σμέ­νος μαθη­τής θα δυσκο­λευό­ταν ίσως μόνο στο Δ. Το σημα­ντι­κό ήταν να μπο­ρέ­σουν να δια­χει­ρι­στούν τον χρό­νο, καθώς ήταν πολ­λά τα θέμα­τα και ίσως κάποιος να μην πρό­λα­βε να τα λύσει όλα», συμπλήρωσε.

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ

Στο μάθη­μα των Αρχών Οικο­νο­μι­κής Θεω­ρί­ας (ΟΠ Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πλη­ρο­φο­ρι­κής) τα θέμα­τα χαρα­κτη­ρί­ζο­νται απαι­τη­τι­κά και κάλυ­πταν μεγά­λο μέρος της εξε­τα­στέ­ας ύλης. «Γενι­κά, τα θέμα­τα είχαν κυρί­ως αλγε­βρι­κή προ­σέγ­γι­ση και λιγό­τε­ρο θεω­ρη­τι­κή. Θεω­ρού­νται πιο απαι­τη­τι­κά από τα περ­σι­νά, όσον αφο­ρά στο κομ­μά­τι των ασκή­σε­ων, ενώ μια άρτια απά­ντη­ση από τη μεριά των υπο­ψη­φί­ων απαι­τεί λεπτο­με­ρή προ­ε­τοι­μα­σία, σε βάθος κατα­νό­η­ση της ύλης και εξοι­κεί­ω­ση με αυτή», σημεί­ω­σαν οι οικο­νο­μο­λό­γοι Στά­θης Μου­ζά­κης και Μαλα­γκο­νιά­ρη Μαρία. Μάλι­στα, όπως τόνι­σαν, ορι­σμέ­να θέμα­τα παρου­σί­α­σαν ιδιαί­τε­ρη πρω­το­τυ­πία (Α3 και Γ4), ενώ το Δ θέμα ήταν συν­δυα­στι­κή άσκη­ση, από το 3ο, 4ο και 5ο κεφά­λαιο της ύλης. «Το Δ2 απαι­τού­σε προ­σο­χή. Το Δ3 ήταν κατά βάση θεω­ρη­τι­κό. Η κατα­σκευή του πίνα­κα προ­σφο­ράς στο ερώ­τη­μα α του Δ4 χαρα­κτη­ρί­ζε­ται εύκο­λη, ενώ ιδιαί­τε­ρη προ­σο­χή απαι­τεί­το στο β ερώ­τη­μα του Δ4», επισήμαναν.

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται, ότι απο­μέ­νει μία ημέ­ρα για την ολο­κλή­ρω­ση των πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων των μαθη­μά­των γενι­κής παι­δεί­ας και προ­σα­να­το­λι­σμού, η Τρί­τη 18 Ιου­νί­ου, κατά την οποία οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ θα εξε­τα­στούν στο μάθη­μα της Βιο­λο­γί­ας (μάθη­μα Γενι­κής Παι­δεί­ας και προ­σα­να­το­λι­σμού Θετι­κών Σπουδών).

Στη συνέ­χεια, θα ακο­λου­θή­σουν οι εξε­τά­σεις των ειδι­κών μαθη­μά­των, από τις 21 Ιου­νί­ου έως τις 2 Ιουλίου.

Όσον αφο­ρά στα ΕΠΑΛ, οι πανελ­λα­δι­κές συνε­χί­ζο­νται το Σάβ­βα­το 15 Ιου­νί­ου, με την εξέ­τα­ση στα μαθή­μα­τα: Αρχές Οικο­νο­μι­κής Θεω­ρί­ας, Τεχνο­λο­γία Δικτύ­ων και Επι­κοι­νω­νιών, Διε­θνείς Κανο­νι­σμοί στη Ναυ­τι­λία, Αρχές Βιο­λο­γι­κής Γεωρ­γί­ας και Μηχα­νές Εσω­τε­ρι­κής Καύσης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο