Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2019: Βατά τα θέματα της Ιστορίας, μέτριας δυσκολίας σε Φυσική και Ανάπτυξη Εφαρμογών — Οι απαντήσεις

Πανελ­λή­νιες 2019: Σε μαθή­μα­τα προ­σα­να­το­λι­σμού εξε­τά­στη­καν σήμε­ρα, Τετάρ­τη, οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ για την εισα­γω­γή στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση. Ειδι­κό­τε­ρα, οι υπο­ψή­φιοι της Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών εξε­τά­στη­καν στην Ιστο­ρία, οι υπο­ψή­φιοι της ΟΠ Θετι­κών Σπου­δών στη Φυσι­κή και οι υπο­ψή­φιοι της ΟΠ Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πλη­ρο­φο­ρι­κής, στο μάθη­μα Ανά­πτυ­ξη Εφαρ­μο­γών σε Προ­γραμ­μα­τι­στι­κό Περιβάλλον.

Τα θέμα­τα της Ιστο­ρί­ας, χαρα­κτη­ρί­ζο­νται βατά, χωρίς ιδιαί­τε­ρες δυσκο­λί­ες. «Δόθη­καν στους υπο­ψη­φί­ους με απλό και κατα­νοη­τό τρό­πο και μπο­ρού­με να πού­με ότι ήταν εύκο­λα», σχο­λί­α­σε μιλώ­ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γιάν­νης Χανού­μης, καθη­γη­τής στο Κοι­νω­νι­κό Φρο­ντι­στή­ριο του Δήμου Αθη­ναί­ων. Σύμ­φω­να με τον κ. Χανού­μη, με εξαί­ρε­ση το θέμα Β1, το οποίο χρεια­ζό­ταν συν­δυα­στι­κή σκέ­ψη από τα δύο πρώ­τα κεφά­λαια του βιβλί­ου και στο οποίο ίσως να μπερ­δεύ­τη­καν ορι­σμέ­νοι υπο­ψή­φιοι, τα υπό­λοι­πα θέμα­τα ήταν αρκε­τά σαφή και δεν ανα­μέ­νε­ται να προ­βλη­μά­τι­σαν ιδιαί­τε­ρα τους υπο­ψη­φί­ους. «Ήταν κατα­το­πι­στι­κά και ανα­με­νό­με­να τα θέμα­τα, οπό­τε και ένας μέτριος μαθη­τής θα μπό­ρε­σε να γρά­ψει καλά», σημείωσε.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Όσον αφο­ρά τη Φυσι­κή, τα θέμα­τα ήταν μέτριας δυσκο­λί­ας συνο­λι­κά. Ωστό­σο, όπως και πέρυ­σι, οι δια­τυ­πώ­σεις των θεμά­των ήταν μεγά­λες και τα θέμα­τα που πήραν στα χέρια τους οι υπο­ψή­φιοι ήταν πολ­λές σελί­δες (8 στον αριθ­μό). «Χρεια­ζό­ταν αρκε­τή συγκέ­ντρω­ση από τους υπο­ψη­φί­ους για να επε­ξερ­γα­στούν όλα τα δεδο­μέ­να που τους δόθη­καν και σίγου­ρα έπρε­πε να δια­χει­ρι­στούν σωστά τον χρό­νο που είχαν δια­θέ­σι­μο, για να μπο­ρέ­σουν να λύσουν όλα τα θέμα­τα, μέχρι τέλους», επε­σή­μα­νε μιλώ­ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Νάν­συ Σαμα­ρά, καθη­γή­τρια και συντο­νί­στρια του Κοι­νω­νι­κού Φρο­ντι­στη­ρί­ου του Δήμου Αθηναίων.

Όπως πρό­σθε­σε, τα θέμα­τα ήταν κλι­μα­κού­με­νης δυσκο­λί­ας και ειδι­κό­τε­ρα, το Γ θέμα αφο­ρού­σε δια­χεί­ρι­ση εφαρ­μο­γών, που όσοι είχαν προ­ε­τοι­μα­στεί καλά μπο­ρού­σαν να αντα­πε­ξέλ­θουν, ενώ το Δ θέμα δεν έκρυ­βε παγί­δες και ήταν ανα­με­νό­με­νο. «Το μόνο πρό­βλη­μα που ίσως αντι­με­τώ­πι­σαν στο Δ θέμα οι υπο­ψή­φιοι ήταν η αλυ­σί­δα των υπο­ε­ρω­τη­μά­των», σημείωσε.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Μέτριας δυσκο­λί­ας χαρα­κτη­ρί­ζο­νται και τα φετι­νά θέμα­τα στο μάθη­μα «Ανά­πτυ­ξη Εφαρ­μο­γών σε Προ­γραμ­μα­τι­στι­κό Περι­βάλ­λον». «Τα θέμα­τα ήταν κλα­σι­κά και ανα­με­νό­με­να, αλλά κάπως απαι­τη­τι­κά», ανέ­φε­ρε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Μιχά­λης Βαξε­βα­νί­δης, καθη­γη­τής στο Κοι­νω­νι­κό Φρο­ντι­στή­ριο του Δήμου Αθη­ναί­ων. Σύμ­φω­να με τον κ. Βαξε­βα­νί­δη, αξιο­ση­μεί­ω­το είναι το γεγο­νός ότι το Β θέμα ήταν σχε­τι­κά δύσκο­λο, ενώ το Γ αφο­ρού­σε βασι­κές γνώ­σεις και μεθο­δο­λο­γί­ες που οι υπο­ψή­φιοι είχαν διδα­χθεί ήδη από την αρχή της χρο­νιάς. «Το Β είναι αρκε­τά δύσκο­λο για Β θέμα, έχει πολ­λά ζητού­με­να. Το Γ αφο­ρά κλα­σι­κές μεθο­δο­λο­γί­ες, βασι­κές γνώ­σεις. Το Δ, όμως είναι αρκε­τά δύσκο­λο και ίσως πολ­λοί να δυσκο­λευ­τούν να συνε­χί­σουν μετά το τρί­το υπο­ε­ρώ­τη­μα», κατέληξε.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Όσον αφο­ρά στα ΕΠΑΛ, οι υπο­ψή­φιοι αύριο, Πέμ­πτη, θα εξε­τα­στούν στα μαθή­μα­τα ειδι­κό­τη­τας: Ανα­το­μία-Φυσιο­λο­γία, Ηλε­κτρο­τε­χνία, Ιστο­ρία Σύγ­χρο­νης Τέχνης και Αρχι­τε­κτο­νι­κό Σχέδιο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο