Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2019 — Εκθεση: «Πρεμιέρα» Πανελλαδικών για τα γενικά λύκεια — Το θέμα

Με το μάθη­μα της Νέας Ελλη­νι­κής Γλώσ­σας, ως είθι­σται, ανοί­γει σήμε­ρα Παρα­σκευή, η αυλαία των Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων 2019 για τους υπο­ψη­φί­ους των γενι­κών λυκεί­ων (ΓΕΛ) για την εισα­γω­γή στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαίδευση.

Η από­δο­ση των μαθη­τών στο μάθη­μα της έκθε­σης είναι καθο­ρι­στι­κή για το εύρος των σχο­λών που μπο­ρεί να στο­χεύ­σει ο μαθη­τής. Και είναι ένα μάθη­μα με ιδιαι­τε­ρό­τη­τες στο οποίο αρκε­τοί μαθη­τές που επι­διώ­κουν εισα­γω­γή σε σχο­λές με υψη­λές βάσεις, αντι­με­τω­πί­ζουν προβλήματα.

Την ενό­τη­τα Δημο­κρα­τία και νέοι-Πολι­τι­κοί και νέοι αφο­ρού­σε σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες το θέμα στο οποίο κλή­θη­καν να απα­ντή­σουν οι υπο­ψή­φιο των Γενι­κών Λυκεί­ων στο μάθη­μα της Νεο­ελ­λη­νι­κής Γλώσ­σας-Έκθε­σης με το οποίο έκα­ναν πρε­μιέ­ρα για τις φετι­νές Πανελ­λα­δι­κές εξετάσεις.

Το θέμα έκθε­σης 2019 που δια­γω­νί­ζο­νται σήμε­ρα 07/06/2019 οι χιλιά­δες υπο­ψή­φιοι από­φοι­τοι ΓΕΛ στις Πανελ­λή­νιες 2019 θα γίνει γνω­στό στις 10:00 πμ από το υπουρ­γείο Παιδείας,

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο