Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2019: Πού θα κυμανθούν οι βάσεις

Πανελ­λή­νιες 2019: Μετά την ανα­κοί­νω­ση χθες, Παρα­σκευή, των βαθ­μο­λο­γιών των υπο­ψη­φί­ων για την εισα­γω­γή στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση και των στα­τι­στι­κών στοι­χεί­ων που έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, η εκτί­μη­ση για το πώς θα κινη­θούν οι βάσεις είναι, πλέ­ον, ασφαλέστερη.

Σύμ­φω­να με τον Γιώρ­γο Χατζη­τέ­γα, εκπαι­δευ­τι­κό ανα­λυ­τή, πτώ­ση θα παρου­σιά­σουν οι βάσεις στις περι­ζή­τη­τες σχο­λές του 1ου, του 2ου και του 3ου πεδί­ου, δηλα­δή οι νομι­κές, οι πολυ­τε­χνι­κές, οι ιατρι­κές σχο­λές, καθώς επί­σης και τα κεντρι­κά τμή­μα­τα ψυχο­λο­γί­ας. Από την άλλη, οι σχο­λές του 4ου επι­στη­μο­νι­κού πεδί­ου ανα­μέ­νε­ται να παρου­σιά­σουν ορια­κές αυξο­μειώ­σεις.

Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα, για το 1ο επι­στη­μο­νι­κό πεδίο (Ανθρω­πι­στι­κών, Νομι­κών και Κοι­νω­νι­κών Σπου­δών), θα παρου­σιά­σουν πτώ­ση κυρί­ως οι νομι­κές σχο­λές και οι σχο­λές Ψυχο­λο­γί­ας, καθώς οι επι­δό­σεις των υπο­ψη­φί­ων φέτος συγκρι­τι­κά με εκεί­νες των υπο­ψη­φί­ων πέρυ­σι ήταν χαμη­λό­τε­ρες στα μαθή­μα­τα βαρύ­τη­τας (Αρχαία, Ιστο­ρία και Λατινικά).

«Η πτώ­ση θα αφο­ρά κυρί­ως τα λεγό­με­να «ρετι­ρέ». Ωστό­σο, σε ό,τι αφο­ρά στις σχο­λές μεσαί­ας κλί­μα­κας, από 17.000 μόρια και κάτω, δεν ανα­μέ­νε­ται να δού­με μεγά­λες πτώ­σεις. Θα κινη­θούν στα περ­σι­νά επί­πε­δα. Εξο­μα­λύ­νε­ται δηλα­δή η πτω­τι­κή δια­φο­ρά», τόνι­σε ο κ. Χατζη­τέ­γας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στις σχο­λές του 2ου πεδί­ου (Θετι­κών και Τεχνο­λο­γι­κών Επι­στη­μών), πτώ­ση ανα­μέ­νε­ται στις βάσεις των πολυ­τε­χνι­κών σχο­λών, λόγω κακής επί­δο­σης μεγά­λου μέρους των υπο­ψη­φί­ων στα μαθή­μα­τα βαρύ­τη­τας, και δη στη Χημεία. «Οι βαθ­μο­λο­γί­ες στη Χημεία ήταν εντυ­πω­σια­κά χαμη­λές. Πέρυ­σι, οι αρι­στού­χοι (σ.σ. που έλα­βαν βαθ­μο­λο­γία 18–20) ήταν 3.500, ενώ φέτος είναι 420», σημεί­ω­σε ο κ. Χατζη­τέ­γας και συμπλή­ρω­σε ότι οι φετι­νές χαμη­λές επι­δό­σεις και στο μάθη­μα της Φυσι­κής θα ωθή­σουν προς τα κάτω τις βάσεις και στο 2ο και στο 3ο πεδίο.

«Οι βαθ­μο­λο­γί­ες στη Βιο­λο­γία και τα Μαθη­μα­τι­κά είναι λίγο καλύ­τε­ρα σε σχέ­ση με πέρυ­σι, αλλά αυτό δεν φαί­νε­ται να είναι αρκε­τό για να αντι­στρέ­ψει την πτω­τι­κή τάση», επεσήμανε.

Στο 3ο πεδίο (Επι­στη­μών Υγεί­ας και Ζωής) και ειδι­κά στις ιατρι­κές σχο­λές, η τάση των βάσε­ων θα είναι πτω­τι­κή, χωρίς όμως να είναι μεγά­λη η πτώ­ση, για­τί, όπως εξή­γη­σε ο κ. Χατζη­τέ­γας, στη Βιο­λο­γία Προ­σα­να­το­λι­σμού, που είναι μάθη­μα αυξη­μέ­νης βαρύ­τη­τας για τις ιατρι­κές σχο­λές, οι υπο­ψή­φιοι τα πήγαν καλύ­τε­ρα από ό,τι πέρυσι.

Στο 4ο πεδίο (Επι­στη­μών Οικο­νο­μί­ας και Πλη­ρο­φο­ρι­κής), οι αυξο­μειώ­σεις θα είναι ορια­κές. «Είχα­με πολύ χαμη­λό­τε­ρες επι­δό­σεις των παι­διών στις Αρχές Οικο­νο­μι­κής Θεω­ρί­ας, αλλά πολύ καλύ­τε­ρες στην Ανά­πτυ­ξη Εφαρ­μο­γών, οπό­τε αυτά τα δύο εξι­σορ­ρο­πούν τα πράγ­μα­τα. Έτσι, στο τέταρ­το επι­στη­μο­νι­κό πεδίο, θα έχου­με μία στα­θε­ρό­τη­τα και θα παρα­τη­ρού­νται μικρές, ορια­κές αυξομειώσεις».

Πώς υπολογίζονται τα μόρια

Έχο­ντας στα χέρια τους τις βαθ­μο­λο­γί­ες τους, οι 104.000 υπο­ψή­φιοι για την εισα­γω­γή στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση και τις 78.335 θέσεις των ΑΕΙ μπο­ρούν πλέ­ον να υπο­λο­γί­σουν πόσα μόρια έχουν συγκε­ντρώ­σει. Η παλιά «σπα­ζο­κε­φα­λιά» του υπο­λο­γι­σμού είναι πια παρελ­θόν, αφού οι υπο­ψή­φιοι μπο­ρούν μέσω της ειδι­κής πλατ­φόρ­μας του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, https://markcalc.it.minedu.gov.gr/ να βρουν το σύνο­λο των μορί­ων τους, συμπλη­ρώ­νο­ντας τους βαθ­μούς που συγκέντρωσαν.

Μέχρι τις 15 Ιουλίου η οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού Δελτίου

Το τελευ­ταίο βήμα που έχουν να κάνουν φέτος οι υπο­ψή­φιοι είναι η ορι­στι­κο­ποί­η­ση του μηχα­νο­γρα­φι­κού τους δελ­τί­ου. Από την ερχό­με­νη Πέμ­πτη, 4 Ιου­λί­ου, μέχρι και τη Δευ­τέ­ρα 15 Ιου­λί­ου, θα μπο­ρούν να ορι­στι­κο­ποι­ή­σουν το μηχα­νο­γρα­φι­κό στην ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα http://exams.it.minedu.gov.gr , επι­λέ­γο­ντας «Ορι­στι­κο­ποί­η­ση».

Οι υπο­ψή­φιοι φέτος θα πρέ­πει να είναι επι­πλέ­ον προ­σε­κτι­κοί στη συμπλή­ρω­ση του μηχα­νο­γρα­φι­κού, καθώς σε αυτό είναι απο­τυ­πω­μέ­νος ο νέος «χάρ­της» της Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, στον οποίο δεν υπάρ­χουν ΤΕΙ, παρά μόνο πανεπιστήμια.

«Καλό είναι οι υπο­ψή­φιοι να μη λάβουν υπ’ όψιν τους τις περ­σι­νές βάσεις, καθώς από τη φέτος υπάρ­χουν στο μηχα­νο­γρα­φι­κό νέα τμή­μα­τα, ενώ πρέ­πει να είναι προ­σε­κτι­κοί και στο ποιες σχο­λές θα δια­λέ­ξουν, καθώς είμα­στε εν ανα­μο­νή της ανα­κοί­νω­σης των αντι­στοι­χιών. Ειδι­κά εκεί­νοι που θα θελή­σουν να έχουν εικό­να για το πού θα μπο­ρέ­σουν να έχουν δυνα­τό­τη­τα μετεγ­γρα­φής, θα πρέ­πει να περι­μέ­νουν τις αντι­στοι­χί­ες», συμ­βού­λε­ψε ο κ. Χατζητέγας.

Άλλη μία συμ­βου­λή, να κοι­τά­ξουν οι υπο­ψή­φιοι τι προ­ο­πτι­κές για μετα­πτυ­χια­κές σπου­δές ανοί­γο­νται από τις σχο­λές που τους ενδια­φέ­ρουν, πριν απο­τυ­πώ­σουν τις επι­θυ­μί­ες τους με φθί­νου­σα σει­ρά στο μηχανογραφικό.

Όπως έχει γίνει ήδη γνω­στό, η προ­θε­σμία της 15ης Ιου­λί­ου είναι απο­κλει­στι­κή και μετά την παρέ­λευ­σή της κανέ­νας υπο­ψή­φιος δεν θα μπο­ρεί να ορι­στι­κο­ποι­ή­σει το μηχα­νο­γρα­φι­κό δελτίο.

Όπως έχει ενη­με­ρώ­σει το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα λει­τουρ­γή­σουν επι­πλέ­ον την Τρί­τη, 9 Ιου­λί­ου και τη Δευ­τέ­ρα 15 Ιου­λί­ου, για να υπο­στη­ρί­ξουν τους υπο­ψη­φί­ους στην ηλε­κτρο­νι­κή υπο­βο­λή των μηχα­νο­γρα­φι­κών δελτίων.

Παράλ­λη­λα, από το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας προ­τεί­νε­ται οι υπο­ψή­φιοι να εκτυ­πώ­σουν ή/και να απο­θη­κεύ­σουν στον υπο­λο­γι­στή τους το ορι­στι­κο­ποι­η­μέ­νο μηχα­νο­γρα­φι­κό (που θα έχει απο­κτή­σει αυτό­μα­τα και αριθ­μό πρω­το­κόλ­λου), ώστε να έχουν ανά χεί­ρας τις τελι­κές προ­τι­μή­σεις τους.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο