Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2019: Σε Ιστορία, Φυσική και Ανάπτυξη Εφαρμογών θα εξεταστούν αύριο οι υποψήφιοι των ΓΕΛ

Πανελ­λή­νιες 2019: Συνε­χί­ζο­νται οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις για τους υπο­ψη­φί­ους των ΓΕΛ αύριο, Τετάρ­τη, με την εξέ­τα­ση μαθη­μά­των προ­σα­να­το­λι­σμού. Ειδι­κό­τε­ρα, οι υπο­ψή­φιοι της Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών θα εξε­τα­στούν στην Ιστο­ρία, οι υπο­ψή­φιοι της ΟΠ Θετι­κών Σπου­δών στη Φυσι­κή και οι υπο­ψή­φιοι της ΟΠ Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πλη­ρο­φο­ρι­κής, στο μάθη­μα Ανά­πτυ­ξη Εφαρ­μο­γών σε Προ­γραμ­μα­τι­στι­κό Περιβάλλον.

Τη Δευ­τέ­ρα, οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ εξε­τά­στη­καν και πάλι σε μαθή­μα­τα προ­σα­να­το­λι­σμού, στα Αρχαία και τα Μαθη­μα­τι­κά, με τα μεν θέμα­τα των Αρχαί­ων να κρί­νο­νται βατά, των δε Μαθη­μα­τι­κών αρκε­τά απαι­τη­τι­κά.

Εξάλ­λου, οι υπο­ψή­φιοι των ΕΠΑΛ, οι οποί­οι από σήμε­ρα, Τρί­τη 11 Ιου­νί­ου, εξε­τά­ζο­νται σε μαθή­μα­τα ειδι­κό­τη­τας, την Πέμ­πτη θα εξε­τα­στούν στα μαθή­μα­τα: Ανα­το­μία-Φυσιο­λο­γία, Ηλε­κτρο­τε­χνία, Ιστο­ρία Σύγ­χρο­νης Τέχνης και Αρχι­τε­κτο­νι­κό Σχέδιο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο