Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2019: Τα θέματα και οι απαντήσεις στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Πανελ­λή­νιες 2019: Συνέ­χεια πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων σήμε­ρα, Παρα­σκευή 14 Ιου­νί­ου στα ΓΕΛ, με τους υπο­ψή­φιους της Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πλη­ρο­φο­ρι­κής να εξε­τά­ζο­νται Αρχές Οικο­νο­μι­κής Θεωρίας.

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Τα θέμα­τα θα γίνουν γνω­στά από το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας λίγο μετά τις 10 πμ.

Οι υπο­ψή­φιοι της Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών εξε­τά­στη­καν στα Λατι­νι­κά ενώ  οι υπο­ψή­φιοι στην Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Θετι­κών Σπου­δών στη Χημεία .

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο