Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2019: Τα θέματα και οι απαντήσεις στο μάθημα της Βιολογίας

Πανελ­λή­νιες 2019 — Βιο­λο­γία: Στο μάθη­μα της Βιο­λο­γί­ας (Γενι­κής Παι­δεί­ας και προ­σα­να­το­λι­σμού Θετι­κών Σπου­δών) εξε­τά­στη­καν σήμε­ρα οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ, ολο­κλη­ρώ­νο­ντας έτσι τον βασι­κό κύκλο των πανελ­λα­δι­κά εξε­τα­ζό­με­νων μαθημάτων.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  Θετι­κών Σπουδών

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  Θετικών σπουδών

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  Γενι­κής Παιδείας

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  Γενικής Παιδείας (Εντός ολίγου)

Σει­ρά έχουν, από τις 21 Ιου­νί­ου έως τις 2 Ιου­λί­ου, τα ειδι­κά μαθή­μα­τα. Ειδι­κό­τε­ρα, στις 21/6 οι υπο­ψή­φιοι θα εξε­τα­στούν στα Αγγλι­κά και στη συνέ­χεια θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν οι εξε­τά­σεις των Γερ­μα­νι­κών και των Ισπα­νι­κών στις 22/6. Ακό­μη, στις 24/6 οι υπο­ψή­φιοι θα εξε­τα­στούν στο ελεύ­θε­ρο σχέ­διο και την επό­με­νη ημέ­ρα (25/6) στο γραμ­μι­κό σχέδιο.

Στις 26/6 θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν οι εξε­τά­σεις των Γαλ­λι­κών και θα ακο­λου­θή­σουν οι εξε­τά­σεις των μαθη­μά­των που αφο­ρούν τα τμή­μα­τα Μου­σι­κών Σπου­δών: 27/6 η Αρμο­νία, στις 28/6 ο Έλεγ­χος Μου­σι­κών Ακου­στι­κών Ικα­νο­τή­των, στις 29/6 η Μου­σι­κή Αντί­λη­ψη και Γνώ­ση και την 1η Ιου­λί­ου η Μου­σι­κή Εκτέ­λε­ση και Ερμη­νεία. Οι εξε­τά­σεις των ειδι­κών μαθη­μά­των θα ολο­κλη­ρω­θούν στις 2/7 με την εξέ­τα­ση του μαθή­μα­τος των Ιταλικών.

Σημειώ­νε­ται, επί­σης, ότι από σήμε­ρα, Τρί­τη 18 Ιου­νί­ου έως και την Παρα­σκευή 28 Ιου­νί­ου θα διε­ξά­γο­νται οι Υγειο­νο­μι­κές Εξέ­τα­σεις και Πρα­κτι­κές Δοκι­μα­σί­ες των υπο­ψη­φί­ων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισα­γω­γή στα Τμή­μα­τα Επι­στή­μης Φυσι­κής Αγω­γής και Αθλη­τι­σμού (ΤΕΦΑΑ).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο