Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2019: Τα θέματα στη Φυσική

Πανελ­λή­νιες 2019: Με τους υπο­ψη­φί­ους των ΓΕΛ στην εξέ­τα­ση μαθη­μά­των προ­σα­να­το­λι­σμού συνε­χί­στη­καν σήμε­ρα Τετάρ­τη οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις. Οι  υπο­ψή­φιοι της ΟΠ Θετι­κών Σπου­δών εξε­τά­στη­καν στη Φυσική.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

Οι υπο­ψή­φιοι της Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών θα εξε­τα­στούν στην Ιστο­ρία και οι υπο­ψή­φιοι της ΟΠ Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πλη­ρο­φο­ρι­κής, στο μάθη­μα Ανά­πτυ­ξη Εφαρ­μο­γών σε Προ­γραμ­μα­τι­στι­κό Περι­βάλ­λον.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο