Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2020: Από σήμερα έως τις 17 Ιουλίου η υποβολή μηχανογραφικού

Από σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα 29 Ιου­νί­ου 2020, οι υπο­ψή­φιοι για την εισα­γω­γή στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση μπο­ρούν να απο­κτή­σουν τον προ­σω­πι­κό κωδι­κό τους, προ­κει­μέ­νου να έχουν πρό­σβα­ση στην πλατ­φόρ­μα υπο­βο­λής του μηχα­νο­γρα­φι­κού δελ­τί­ου για να το μελε­τή­σουν και να σημειώ­σουν κάποιες πρώ­τες, προ­σω­ρι­νές προτιμήσεις.

Όπως έχει ανα­κοι­νώ­σει το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, οι ενδια­φε­ρό­με­νοι θα πρέ­πει να απευ­θυν­θούν στο λύκειό τους για να απο­κτή­σουν προ­σω­πι­κό κωδι­κό ασφα­λεί­ας (password), με τον οποίο θα μπο­ρούν να εισέρ­χο­νται στην ειδι­κή πλατ­φόρ­μα υπο­βο­λής μηχα­νο­γρα­φι­κού (στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση http://exams.it.minedu.gov.gr ).

Σε δεύ­τε­ρη φάση, μετά την ανα­κοί­νω­ση των βαθ­μο­λο­γιών και σε ημε­ρο­μη­νία που δεν έχει γίνει γνω­στή μέχρι στιγ­μής, όλοι οι υπο­ψή­φιοι θα πρέ­πει να «κλει­δώ­σουν» το τελι­κό μηχα­νο­γρα­φι­κό τους (επι­λέ­γο­ντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ στην ίδια ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση) έως την Παρα­σκευή 17 Ιου­λί­ου 2020.

Μετά την ορι­στι­κο­ποί­η­ση, το Μηχα­νο­γρα­φι­κό θα κατα­χω­ρεί­ται στη βάση δεδο­μέ­νων του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας και καμία τρο­πο­ποί­η­ση από τους υπο­ψη­φί­ους δεν θα είναι δυνα­τή, χωρίς τη μεσο­λά­βη­ση της σχο­λι­κής μονά­δας. Η προ­θε­σμία της 17ης Ιου­λί­ου είναι απο­κλει­στι­κή και μετά την παρέ­λευ­σή της κανέ­νας υπο­ψή­φιος δεν θα μπο­ρεί να ορι­στι­κο­ποι­ή­σει το μηχα­νο­γρα­φι­κό δελτίο.

Το υπουρ­γείο προ­τεί­νει στους υπο­ψή­φιους να εκτυ­πώ­νουν ή/και να απο­θη­κεύ­ουν στον υπο­λο­γι­στή τους το ορι­στι­κο­ποι­η­μέ­νο μηχα­νο­γρα­φι­κό (το οποίο θα έχει απο­κτή­σει αυτό­μα­τα και αριθ­μό πρω­το­κόλ­λου), ώστε ανά πάσα στιγ­μή να μπο­ρούν να δουν τις τελι­κές προ­τι­μή­σεις τους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο