Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2020: Δείτε τα θέματα στην Έκθεση και τη Λογοτεχνία

Θέμα­τα και Λύσεις Πανελ­λη­νί­ων 2020:  Στη Νέα Ελλη­νι­κή Γλώσ­σα (Έκθε­ση) και Λογο­τε­χνία — εξε­τά­στη­καν σήμε­ρα οι μαθη­τές των Γενι­κών Λυκείων.

Σε κεί­με­να για το βιβλίο και τη γρα­φή εξε­τά­στη­καν σήμε­ρα οι υπο­ψη­φί­οι των Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων των γενι­κών λυκεί­ων που έκα­ναν πρε­μιέ­ρα με το μάθη­μα της Γλώσσας

Σε κεί­με­να για το βιβλίο και τη γρα­φή εξε­τά­στη­καν σήμε­ρα οι υπο­ψη­φί­οι των Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων των γενι­κών λυκεί­ων που έκα­ναν πρε­μιέ­ρα με το μάθη­μα της Γλώσσας

Δεί­τε ΕΔΩ το θέμα της Γλώσ­σας για τους υπο­ψη­φί­ους με το νέο σύστημα.

Οι υπο­ψή­φιοι με το παλαιό σύστη­μα κλή­θη­καν να χει­ρι­στούν ένα άρθρο του συγ­γρα­φέα Αλέ­ξη Στα­μά­τη από το ΒΗΜΑ με θέμα την ανάγνωση.

Δεί­τε ΕΔΩ το θέμα των υπο­ψη­φί­ων με το παλαίο σύστημα

banner skliros aprilis banner aggoules

BANNER panos3

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο