Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2020: Με Έκθεση και Λογοτεχνία ξεκινούν oι πανελλαδικές — Πώς θα μάθω τα θέματα

Πανελ­λή­νιες 2020:  Με το μάθη­μα της Νεο­ελ­λη­νι­κής Γλώσ­σας και Λογο­τε­χνί­ας (Έκθε­ση)  και με μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας εξαι­τί­ας του κορο­νοϊ­ού, αρχί­ζουν s;hmera οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις 2020 για τους υπο­ψή­φιους των ΓΕΛ. Συνο­λι­κά, φέτος, περί­που 100.000 υπο­ψή­φιοι θα διεκ­δι­κή­σουν 77.970 θέσεις της Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, οι περισ­σό­τε­ροι εξε­τα­ζό­με­νοι στο «νέο» σύστη­μα και οι υπό­λοι­ποι στο «παλαιό».

Όπως συνη­θί­ζε­ται τα θέμα­τα θα δοθούν στη δημο­σιό­τη­τα από το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας στις 10.οο.  Με τις πρώ­τες έγκυ­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες που θα έχου­με για τα θέμα­τα θα σας ενη­με­ρώ­σου­με αμέσως.

 

banner skliros aprilis banner aggoules aginota banner
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο