Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2020: Ο ρόλος της ανάγνωσης βιβλίων στον ελεύθερο χρόνο, το θέμα της Έκθεσης

Πανελ­λή­νιες 2020:  Τη σχέ­ση τους με την ανά­γνω­ση βιβλί­ων και τον ρόλο της στη γενι­κό­τε­ρη δια­χεί­ρι­ση του προ­σω­πι­κού τους χρό­νου, κλή­θη­καν σήμε­ρα να ανα­πτύ­ξουν οι υπο­ψή­φιοι των Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων, εξε­τα­ζό­με­νοι στο μάθη­μα της Νεο­ελ­λη­νι­κής Γλώσ­σας και Λογοτεχνίας.

Το κεί­με­νο που θα πρέ­πει να ανα­πτύ­ξουν μέσα σε 350 λέξεις το πολύ, θα πρέ­πει να αντα­να­κλά την προ­σω­πι­κή τους εμπει­ρία και να έχει τη μορ­φή κει­μέ­νου, του οποί­ου θα γινό­ταν στο ιστο­λό­γιο του σχο­λεί­ου τους.

Επι­πλέ­ον, το θέμα της έκθε­σης, αλλά και οι ερω­τή­σεις στις οποί­ες κλή­θη­καν να απα­ντή­σουν οι υπο­ψή­φιοι βασί­στη­καν σε τρία κεί­με­να. Το πρώ­το, ήταν ένα δια­σκευα­σμέ­νο κεί­με­νο του συγ­γρα­φέα Θεό­δω­ρου Γρη­γο­ριά­δη, που έχει δημο­σιευ­θεί στον ημε­ρή­σιο Τύπο. Το δεύ­τε­ρο ήταν ένα δοκί­μιο του συγ­γρα­φέα, μετα­φρα­στή και εκδό­τη Κώστα Ε. Τσι­ρό­που­λου, το κεί­με­νο «Γρά­φειν», που ανή­κει στη συλ­λο­γή δοκι­μί­ων «Η Μόνω­ση ως Συνο­μι­λία» (2003). Το τρί­το, ήταν ποί­η­μα του Τίτου Πατρί­κιου από τη συλ­λο­γή «Σε βρί­σκει η ποί­η­ση» (2012).

Δεί­τε ΕΔΩ το θέμα της Γλώσ­σας για τους υπο­ψη­φί­ους με το νέο σύστημα.

Δεί­τε ΕΔΩ το θέμα των υπο­ψη­φί­ων με το παλιό σύστημα

 

banner skliros aprilis banner aggoules

BANNER panos3

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο