Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2020: Σε Κοινωνιολογία και Βιολογία εξετάζονται οι υποψήφιοι — Τι ώρα θα ξέρουμε τα θέματα

Τρί­τη ημέ­ρα εξε­τά­σε­ων σήμε­ρα για τους υπο­ψη­φί­ους των ΓΕΛ, με μαθή­μα­τα Προ­σα­να­το­λι­σμού. Οι υπο­ψή­φιοι της Ομά­δας Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών, που εξε­τά­ζο­νται με το νέο σύστη­μα, θα δώσουν το μάθη­μα της Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας. Είναι η πρώ­τη φορά που θα εξε­τα­στεί το μάθη­μα της Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας με το νέο σύστη­μα και ανα­μέ­νε­ται με μεγά­λο ενδια­φέ­ρον το πώς τελι­κά θα δια­μορ­φω­θεί η εξέ­τα­ση και τα θέματα.

Οι υπο­ψή­φιοι της Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού Σπου­δών Υγεί­ας, θα εξε­τα­στούν στη Βιο­λο­γία.

Παράλ­λη­λα, και οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ που δίνουν με το παλαιό σύστη­μα θα εξε­τα­στούν στη Βιο­λο­γία (Γενι­κής Παι­δεί­ας και Προσανατολισμού).

Τα θέμα­τα θα γίνουν γνω­στά στις 10.00 και αμέ­σως θα τα δημοσιεύσουμε.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο