Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2020: Στην τελική ευθεία για την έναρξη των Πανελλαδικών, με νέους κανόνες

Πανελ­λή­νιες 2020: Λίγες ημέ­ρες απο­μέ­νουν μέχρις ότου οι υπο­ψή­φιοι των φετι­νών Πανελ­λα­δι­κών «ριχτούν στη μάχη» για μία από τις 77.970 θέσεις της Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης. Οι φετι­νές Πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις θα διε­ξα­χθούν με αλλα­γές σε σχέ­ση με πέρυ­σι, αλλά όχι μόνο εξαι­τί­ας του κορονοϊού.

Σύμ­φω­να με τα μέχρι στιγ­μής στοι­χεία, ο συνο­λι­κός αριθ­μός των υπο­ψη­φί­ων θα κυμαν­θεί γύρω στις 100.000, κάτι που σημαί­νει ότι 8 στους 10 υπο­ψή­φιους θα εισα­χθούν στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαίδευση.

Για τους υπο­ψή­φιους που θα εξε­τα­στούν με το νέο σύστη­μα -«σύστη­μα Γαβρό­γλου»- που θα ισχύ­σει για πρώ­τη φορά φέτος (και πιθα­νό­τα­τα και τελευ­ταία, εφό­σον ψηφι­στεί το νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας), τα μαθή­μα­τα δεν θα έχουν συντε­λε­στή βαρύ­τη­τας. Επι­πλέ­ον, οι υπο­ψή­φιοι της Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού των Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών θα εξε­τα­στούν στο μάθη­μα της Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας και όχι των Λατινικών.

Επι­πλέ­ον, οι συν­θή­κες στην επο­χή μετά το lockdown εξαι­τί­ας του Covid-19 επι­τάσ­σουν αλλα­γές και στη διε­ξα­γω­γή των εξε­τά­σε­ων. Ήδη, η ημε­ρο­μη­νία έναρ­ξης των Εξε­τά­σε­ων έχει μετα­κι­νη­θεί ημε­ρο­λο­για­κά κατά μία εβδο­μά­δα, σε σχέ­ση με την καθιε­ρω­μέ­νη, ενώ η ύλη σε όλα τα πανελ­λα­δι­κώς εξε­τα­ζό­με­να μαθή­μα­τα έχει μειω­θεί ανα­λο­γι­κά με την πρό­ο­δο που είχε πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στη διδα­σκα­λία μέχρι τις 11 Μαρ­τί­ου, ημέ­ρα που έκλει­σαν τα σχολεία.

   Επιτυχόντες οι 8 στους 10

Μέχρι σήμε­ρα, δεν έχει ολο­κλη­ρω­θεί το παζλ των αριθ­μών των Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων 2020, καθώς «λεί­πει» ο ακρι­βής αριθ­μός των υπο­ψη­φί­ων των ΕΠΑΛ. Το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας έχει ανα­κοι­νώ­σει μόνο τον αριθ­μό των υπο­ψη­φί­ων των ΓΕΛ που δήλω­σαν συμ­με­το­χή στις εξε­τά­σεις, ο οποί­ος ανέρ­χε­ται στις 82.159 (ΓΕΛ, ημε­ρή­σια και εσπε­ρι­νά, παλαιό και νέο σύστη­μα). Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, ο αριθ­μός των υπο­ψη­φί­ων από τα ΕΠΑΛ θα κυμαν­θεί περί­που στις 18.000.

Αυτό σημαί­νει ότι περί­που 100.000 θα είναι οι υπο­ψή­φιοι συνο­λι­κά που θα συμ­με­τέ­χουν στις Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις. Λαμ­βά­νο­ντας υπ’ όψιν ότι ο συνο­λι­κός αριθ­μός εισα­κτέ­ων στις σχο­λές, στα τμή­μα­τα και στις Εισα­γω­γι­κές Κατευ­θύν­σεις Τμη­μά­των της Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης για το ακα­δη­μαϊ­κό έτος 2020–21 έχει καθο­ρι­στεί στους 77.970 (αριθ­μός ίδιος με εκεί­νον της περυ­σι­νής χρο­νιάς), μπο­ρεί να υπο­λο­γι­στεί ότι περί­που οι 8 στους 10 υπο­ψη­φί­ους θα είναι και επιτυχόντες.

   Οι νέοι κανόνες διεξαγωγής

Κατά τη διάρ­κεια των εξε­τά­σε­ων, η χρή­ση μάσκας από τους υπο­ψή­φιους είναι προ­αι­ρε­τι­κή, αλλά υπο­χρε­ω­τι­κή για τους επι­τη­ρη­τές εκπαι­δευ­τι­κούς στις αίθου­σες. Ακό­μη, σε κάθε αίθουσα εξέτασης θα πρέ­πει να τηρείται απόσταση 1,5 μέτρου μετα­ξύ των υποψηφίων. Το ίδιο θα ισχύ­ει και στους χώρους προετοιμασίας και στους χώρους εξέ­τα­σης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

   Οι αίθου­σες θα αερί­ζο­νται με φυσι­κό τρό­πο και η χρή­ση ανε­μι­στή­ρων θα απαγορεύεται.

Όπως ήδη ισχύ­ει στο σχο­λι­κό περι­βάλ­λον μετά την άρση του lockdown, θα πρέ­πει να απο­φεύ­γε­ται ο συγ­χρω­τι­σμός και να τηρού­νται οι οδη­γί­ες καλής υγιεινής των χεριών, με χρήση νερού και σαπου­νιού ή με αλκοολούχο αντι­ση­πτι­κό διάλυμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνι­κού Οργα­νι­σμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Επί­σης, τα εξε­τα­στι­κά κέντρα θα τηρούν τους κανό­νες του ΕΟΔΥ και για την καθαριότητα.

   Τα κυλι­κεία θα παρα­μεί­νουν κλει­στά και κατά το χρο­νι­κό διά­στη­μα που θα διε­νερ­γού­νται οι εξετάσεις.

   Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020

   Οι Εξε­τά­σεις θα αρχί­σουν στις 15 Ιου­νί­ου για τα Γενι­κά Λύκεια και στις 16 Ιου­νί­ου για τα Επαγ­γελ­μα­τι­κά Λύκεια και θα ολο­κλη­ρω­θούν στις 26/6 και 30/6 αντί­στοι­χα. Θα ακο­λου­θή­σουν οι εξε­τά­σεις των ειδι­κών μαθη­μά­των από 1 έως και 13 Ιου­λί­ου. Το χρο­νι­κό διά­στη­μα διε­ξα­γω­γής των Υγειο­νο­μι­κών Εξε­τά­σε­ων και της Πρα­κτι­κής Δοκι­μα­σί­ας των υπο­ψη­φί­ων για εισα­γω­γή στα Τμή­μα­τα Επι­στή­μης Φυσι­κής Αγω­γής και Αθλη­τι­σμού, έχει ορι­στεί από τις 29 Ιου­νί­ου έως και τις 10 Ιουλίου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο