Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2020: Τα θέματα στην Κοινωνιολογία

Πανελ­λή­νιες 2020: Τρί­τη ημέ­ρα εξε­τά­σε­ων σήμε­ρα για τους υπο­ψη­φί­ους των ΓΕΛ, με μαθή­μα­τα Προ­σα­να­το­λι­σμού. Οι υπο­ψή­φιοι της Ομά­δας Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών, που εξε­τά­ζο­νται με το νέο σύστη­μα, θα δώσουν το μάθη­μα της Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας. Είναι η πρώ­τη φορά που εξε­τά­ζε­ται το μάθη­μα της Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας με το νέο σύστη­μα και ανα­μέ­νε­ται με μεγά­λο ενδια­φέ­ρον το πώς τελι­κά θα δια­μορ­φω­θεί η εξέ­τα­ση και τα θέματα.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ (Τα θέμα­τα θα γίνουν γνω­στά στις 10.00 και αμέ­σως θα τα δημοσιεύσουμε)

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο