Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2020: «Υψηλών απαιτήσεων» το θέμα της έκθεσης σύμφωνα με τους Φροντιστές

Η Ομο­σπον­δία Εκπαι­δευ­τι­κών Φρο­ντι­στών Ελλά­δος χαρα­κτη­ρί­ζει «υψη­λών απαι­τή­σε­ων» το θέμα που κλή­θη­καν να ανα­πτύ­ξουν οι μαθη­τές στο μάθη­μα της Νεο­ελ­λη­νι­κής Γλώσ­σας (Έκθε­ση) αι Λογο­τε­χνί­ας. Προ­σο­χή χρεια­ζό­ταν και τα υπό­λοι­πα ζητούμενα.

Ολό­κλη­ρη η ανακοίνωση

«Η θεμα­τι­κή ενό­τη­τα του «Βιβλί­ου» εντάσ­σε­ται στα διδα­κτέα θέμα­τα των μικρό­τε­ρων τάξε­ων του λυκεί­ου, ενώ, ταυ­τό­χρο­να, συν­δέ­ε­ται και με την προ­τρο­πή της φιλα­να­γνω­σί­ας σε όλη τη διάρ­κεια της φετι­νής χρο­νιάς και σε όλες τις βαθ­μί­δες της εκπαί­δευ­σης. Παρό­λα αυτά, ο συν­δυα­σμός των κει­μέ­νων και των ερω­τη­μά­των με την ειδι­κή ενό­τη­τα της ποί­η­σης προ­κα­λεί δυσκο­λί­ες στην ανά­πτυ­ξη τόσο του λογο­τε­χνι­κού ερω­τή­μα­τος, όσο και των επι­μέ­ρους ανα­φο­ρών σε αυτήν.

Όσον αφο­ρά στις λεξι­λο­γι­κές ασκή­σεις, αυτές αντλού­νται με σχε­τι­κή ευκο­λία μέσα από τα κεί­με­να, αλλά χρειά­ζε­ται προ­σο­χή από τους μαθη­τές τόσο στο ερώ­τη­μα «ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ» (Β1), επει­δή απαι­τού­νται ανα­φο­ρές και στα δύο κεί­με­να, όσο και στα ερω­τή­μα­τα που αφο­ρούν τη στί­ξη και τα σχή­μα­τα λόγου (Β2.α), καθώς είναι επι­βε­βλη­μέ­νες ακρι­βείς αναφορές.

Το θέμα της έκθε­σης απαι­τεί ιδιαί­τε­ρη προ­σο­χή, διό­τι ο κάθε μαθητής/τρια είναι ανά­γκη να υπο­στη­ρί­ξει με προ­σω­πι­κά επι­χει­ρή­μα­τα τη στά­ση του απέ­να­ντι στην ανά­γνω­ση βιβλίων.

Πρό­κει­ται για ένα υψη­λών απαι­τή­σε­ων θέμα, που απευ­θύ­νε­ται σε κατάλ­λη­λα προ­ε­τοι­μα­σμέ­νους μαθητές.

Στην προ­σπά­θειά μας να καλύ­ψου­με όσο το δυνα­τόν μεγα­λύ­τε­ρο φάσμα προ­σεγ­γί­σε­ων, ανα­φέ­ρου­με και τις δύο συμπε­ρι­φο­ρές γνω­ρί­ζο­ντας ότι οι μαθη­τές μπο­ρούν να επι­δεί­ξουν είτε αρνη­τι­κή στά­ση απέ­να­ντι στην ανά­γνω­ση βιβλί­ων, είτε φιλαναγνωσία.

Ευχό­μα­στε καλή επι­τυ­χία σε όλους τους μαθη­τές που δίνουν τον αγώ­να τους και καλά αποτελέσματα»

Τα θέματα και οι απαντήσεις

Ο ρόλος της ανά­γνω­σης βιβλί­ων στον ελεύ­θε­ρο χρό­νο, το θέμα της Έκθεσης 

Δεί­τε ΕΔΩ το θέμα της Γλώσ­σας για τους υπο­ψη­φί­ους με το νέο σύστημα.

Δεί­τε τις πρώ­τες απα­ντή­σεις ΕΔΩ

Δεί­τε ΕΔΩ το θέμα των υπο­ψη­φί­ων με το παλιό σύστημα

Δεί­τε τις απα­ντή­σεις ΕΔΩ

banner skliros aprilis banner aggoules

BANNER panos3

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο