Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2021: : «Βατά» τα θέματα σε Ιστορία, Οικονομία, «δυσκολίες» σε Φυσική — Οι απαντήσεις

Πανελ­λή­νιες 2021: «Βατά» χαρα­κτη­ρί­ζο­νται από τους καθη­γη­τές του Κοι­νω­νι­κού Φρο­ντι­στη­ρί­ου Αγί­ου Δημη­τρί­ου, οι οποί­οι σχο­λί­α­σαν για το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα σημε­ρι­νά θέμα­τα των Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων για τους μαθη­τές των Γενι­κών Λυκεί­ων (ΓΕΛ), τα θέμα­τα της Ιστο­ρί­ας και της Οικο­νο­μί­ας, αλλά «αρκε­τά δύσκο­λα δεδο­μέ­νων των συν­θη­κών, με επι­κίν­δυ­να σημεία» αυτά της Φυσικής.

Ιστορία

«Ελα­φρώς δυσκο­λό­τε­ρα τα θέμα­τα από πέρ­σι, αλλά οι καλά δια­βα­σμέ­νοι υπο­ψή­φιοι δεν θα έχουν πρό­βλη­μα», ανα­φέ­ρει η καθη­γή­τρια Ιστο­ρί­ας, Στέλ­λα Χατζο­πού­λου. Η δομή ήταν τυπι­κή και ανα­με­νό­με­νη και κλι­μα­κού­με­νης δυσκο­λί­ας, προ­σθέ­τει. «Καλύ­φθη­κε μεγά­λο μέρος της ύλης και τα θέμα­τα αντλή­θη­καν από όλα τα κεφά­λαια. Οι θεμα­το­δό­τες απέ­φυ­γαν να ζητή­σουν πολ­λά από τα υπο­κε­φά­λαια της ύλης που είχε προ­στε­θεί πέρ­σι, που πιθα­νόν να δυσκό­λευε τους υπο­ψη­φί­ους», εξη­γεί η κ. Χατζοπούλου.

Συγκε­κρι­μέ­να, στην ομά­δα Α χρειά­ζε­ται προ­σο­χή στη λεπτο­μέ­ρεια, στην Ομά­δα Β οι υπο­ψή­φιοι δεν κλή­θη­καν να επι­στρα­τεύ­ουν τη συν­δυα­στι­κή σκέ­ψη, αλλά την ικα­νό­τη­τα απο­μνη­μό­νευ­σης. Προ­σο­χή χρειά­ζε­ται στη δια­χεί­ρι­ση του χρό­νου στο Θέμα Γ, για­τί τα παρα­θέ­μα­τα είναι τρία και στο Θέμα Δ, το οποίο παρα­δο­σια­κά, είναι το πιο απαι­τη­τι­κό, απαι­τεί κρι­τι­κή ικα­νό­τη­τα και συν­δυα­στι­κή σκέ­ψη, ιδιαί­τε­ρα το Δ1β.

ΔΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Οικονομία

«Πολύ προ­σεγ­μέ­να τα θέμα­τα, χωρίς παγί­δες και δυσκο­λί­ες», περι­γρά­φει η καθη­γή­τρια Οικο­νο­μι­κών, Βάια Μανιά.

Όσο αφο­ρά το θεω­ρη­τι­κό (Β’ Θέμα) ήταν ανα­με­νό­με­νο, καθό­τι είχε να εξε­τα­στεί πολύ και­ρό και δεν υπήρ­χε στην ύλη πριν 2–3 χρό­νια. Το ίδιο ισχύ­ει για την άσκη­ση στο Θέμα Γ από την και­νούρ­για ύλη. Κατά κανό­να, το Δ Θέμα είναι το πιο δύσκο­λο, και κάποια παι­διά που δεν ήταν καλά δια­βα­σμέ­να και δεν είχαν λύσει πολ­λές ασκή­σεις, το Δ3 μπο­ρεί να τους δυσκό­λε­ψε, επι­ση­μαί­νει η κ. Μανιά.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Φυσική

«Τα θέμα­τα ήταν σαφώς δια­τυ­πω­μέ­να και δεν υπήρ­χαν παρα­λεί­ψεις, αλλά απαι­τή­θη­κε από τους υπο­ψη­φί­ους μια διαρ­κής προ­σπά­θεια για την παρα­γω­γή ενός άρι­στου βαθ­μού», εκτι­μά η καθη­γή­τρια Φυσι­κή, Αριάν­να Σφακιανάκη.

Οι θεμα­το­δό­τες επέ­λε­ξαν να εξε­τά­σουν κάποια κομ­μά­τια της ύλης, που προ­κα­λούν «τρό­μο» στους μαθη­τές, όπως το Θέμα Γ, περι­γρά­φει η κ. Σφα­κια­νά­κη. Το Β2 ήταν δια­χει­ρί­σι­μο, αλλά με μια δυσκο­λία, το Β3 ήταν αρκε­τά απαι­τη­τι­κό και το Θέμα Δ λίγο πιο απαι­τη­τι­κό και σύν­θε­το από τα περ­σι­νά, συμπληρώνει.

«Μοιά­ζει να έχουν αγνο­ή­σει την ιδιο­μορ­φία των δυο τελευ­ταί­ων ετών. Επί­σης εκμε­ταλ­λεύ­τη­καν πλή­ρως, ότι τα παι­διά είχαν μια επι­πλέ­ον μέρα για διά­βα­σμα και έθε­σαν τα θέμα­τα της Φυσι­κής ένα επί­πε­δο πιο πάνω από τα υπό­λοι­πα μαθή­μα­τα των θετι­κών Επι­στη­μών», σχο­λιά­ζει η κ. Σφα­κια­νά­κη και προ­σθέ­τει «θα μπο­ρού­σαν να δεί­ξουν περισ­σό­τε­ρο σεβα­σμό, δεδο­μέ­νων των συνθηκών».

ΔEΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΔEΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Με τη σημε­ρι­νή ημέ­ρα ολο­κλη­ρώ­θη­καν οι εξε­τά­σεις των μαθη­μά­των προ­σα­να­το­λι­σμού για τους υπο­ψη­φί­ους των ΓΕΛ.

Αύριο Τετάρ­τη, 23 Ιου­νί­ου, συνε­χί­ζουν οι μαθη­τές των ΕΠΑΛ με Ηλε­κτρο­τε­χνία 2, Αρχι­τε­κτο­νι­κό Σχέ­διο και Ναυ­τι­κό Δίκαιο-Διε­θνείς Κανο­νι­σμοί στη Ναυτιλία-Εφαρμογές.

Την ερχό­με­νη Τρίτη, 29 Ιου­νί­ου, ξεκι­νούν οι εξε­τά­σεις των ειδι­κών και μου­σι­κών μαθη­μά­των, τόσο για τους απο­φοί­τους των ΓΕΛ, όσο και των ΕΠΑΛ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο