Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2021: Βατό το θέμα της έκθεσης, εύκολα τα υπόλοιπα ερωτήματα

Πανελ­λή­νιες 2021 — Θέμα­τα και Απα­ντή­σεις Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα: «Δεν είχαν ιδιαί­τε­ρη δυσκο­λία τα θέμα­τα της Νεο­ελ­λη­νι­κής Γλώσ­σας και Λογο­τε­χνί­ας, ενώ υπήρ­χε σαφής σύν­δε­ση των θεμά­των με την επι­και­ρό­τη­τα», ανα­φέ­ρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η φιλό­λο­γος καθη­γή­τρια του Κοι­νω­νι­κού Φρο­ντι­στη­ρί­ου Αγί­ου Δημη­τρί­ου, Σίσ­συ Κων­στα­ντά­ρα. Επί­σης, εξη­γεί ότι τα θέμα­τα συμ­φω­νού­σαν με τα πρό­τυ­πα δια­γω­νί­σμα­τα που είχε δώσει το υπουρ­γείο. Όσο αφο­ρά το κρι­τή­ριο αξιο­λό­γη­σης, απο­τε­λεί­ται από τρία κεί­με­να, εκ των οποί­ων τα δυο από τον ημε­ρή­σιο Τύπο και το τρί­το από το ποί­η­μα του Γκάτσου.

Το θέμα της έκθε­σης αφο­ρά τις δεξιό­τη­τες και τα εφό­δια για το μέλ­λον. Οι μαθη­τές κλή­θη­καν να απα­ντή­σουν σε δυο ερω­τή­μα­τα: το πρώ­το αφο­ρά τα απα­ραί­τη­τα εφό­δια, με τα οποία οι σύγ­χρο­νοι νέοι καλού­νται να αντι­με­τω­πί­σουν τις ανη­συ­χί­ες για το μέλ­λον και το δεύ­τε­ρο, με ποιες συγκε­κρι­μέ­νες δρά­σεις μπο­ρούν οι νέοι να βελ­τιώ­σουν τον κόσμο. Το θέμα της έκθε­σης χαρα­κτη­ρί­ζε­ται από την κ. Κων­στα­ντά­ρα «βατό» και εξη­γεί, πως τα παι­διά θα μπο­ρού­σαν να απα­ντή­σουν στο­χευό­με­να και απο­τε­λε­σμα­τι­κά χρη­σι­μο­ποιώ­ντας πλη­ρο­φο­ρί­ες από τα κεί­με­να 1 και 2.

Επο­μέ­νως, οι εκφω­νή­σεις των ασκή­σε­ων δεν προ­κά­λε­σαν κάποια έκπλη­ξη, προ­σθέ­τει η κ. Κων­στα­ντά­ρα, Αυτό που μπο­ρεί να δυσκο­λέ­ψει τους μαθη­τές είναι το θέμα Α1, όπου τους ζητή­θη­κε «να γίνει η περί­λη­ψη από τον ευθύ λόγο». Επί­σης, στο Γ θέμα χρεια­ζό­ταν «ψυχραι­μία και εξά­σκη­ση» για να απαντήσουν.

Σε γενι­κές γραμ­μές τα ερω­τή­μα­τα ήταν εύκο­λα και ένας καλά προ­ε­τοι­μα­σμέ­νος μαθη­τής θα μπο­ρού­σε να τα γρά­ψει, κατα­λή­γει η κ. Κωνσταντάρα

Επί­σης, ζητή­θη­κε από τους υπο­ψη­φί­ους να σχο­λιά­σουν το ποί­η­μα του Γκά­τσου «Στον Σείριο».

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Σε πολύ λίγο θα δημο­σιεύ­σου­με και τις απα­ντή­σεις από τα φρο­ντι­στή­ρια Που­κα­μι­σάς (το θέμα θα ανα­νε­ώ­νε­ται με τις απα­ντή­σεις όλων των ζητουμένων):

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Καθη­με­ρι­νά το Ατέ­χνως θα είναι κοντά στους μαθη­τές και στους γονείς δίνο­ντας έγκαι­ρα τόσο με τα θέμα­τα (ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2021) όσο και τις απα­ντή­σεις (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2021).

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο