Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2021: Εξέταση αύριο σε Κοινωνιολογία, Χημεία, Πληροφορική

Πανελ­λή­νιες 2021: Οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις συνε­χί­ζο­νται αύριο, Παρα­σκευή, με τους μαθη­τές των Γενι­κών Λυκεί­ων (ΓΕΛ) να εξε­τά­ζο­νται σε Κοι­νω­νιο­λο­γία (Ο.Π. Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών), Χημεία (Ο.Π. Θετι­κών Σπου­δών και Ο.Π. Σπου­δών Υγεί­ας), Πλη­ρο­φο­ρι­κή (Ο.Π. Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πληροφορικής).

Επό­με­νη εξέ­τα­ση των μαθη­τών των Επαγ­γελ­μα­τι­κών Λυκεί­ων (ΕΠΑΛ) θα είναι το Σάβ­βα­το, 19 Ιου­νί­ου, στην Ανα­το­μία-Φυσιο­λο­γία ΙΙ, τις Αρχές Οικο­νο­μι­κής Θεω­ρί­ας (ΑΟΘ), τα Δίκτυα Υπο­λο­γι­στών και τις Αρχές Βιο­λο­γι­κής Γεωργίας.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται, ότι οι υπο­ψή­φιοι, εκπαι­δευ­τι­κοί, διοι­κη­τι­κό και λοι­πό προ­σω­πι­κό θα προ­σέρ­χο­νται στα εξε­τα­στι­κά κέντρα, αφού έχουν πραγ­μα­το­ποι­ή­σει αυτο­δια­γνω­στι­κό τεστ (self test) και με την επί­δει­ξη σχε­τι­κής βεβαί­ω­σης από την πλατ­φόρ­μα https://self-testing.gov.gr ή χει­ρό­γρα­φης δήλωσης.

Η ώρα έναρ­ξης της εξέ­τα­σης έχει ορι­στεί στις 8:30 πμ και οι υπο­ψή­φιοι πρέ­πει να προ­σέρ­χο­νται στις αίθου­σες μέχρι τις 8.00 πμ.

Καθη­με­ρι­νά το Ατέ­χνως θα είναι κοντά στους μαθη­τές και στους γονείς δίνο­ντας έγκαι­ρα τόσο με τα θέμα­τα (ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2021) όσο και τις απα­ντή­σεις (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2021).

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο