Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2021 — Θέματα και απαντήσεις στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας

Πανελ­λή­νιες 2021 — Θέμα­τα και Απα­ντή­σεις Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα: Κεί­με­νο με τίτλο «Το αύριο δεν είναι πια αδια­πέ­ρα­στο πέπλο» κλή­θη­καν να ανα­πτύ­ξουν οι υπο­ψή­φιοι των γενι­κών λυκεί­ων κατά την πρώ­τη ημέ­ρα των Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων στο μάθη­μα της Νεο­ελ­λη­νι­κής Γλώσ­σας. Το θέμα αφο­ρά τα εφό­δια και τις δεξιό­τη­τες, που πρέ­πει να έχουν οι νέοι για να αντι­με­τω­πί­σουν τις προ­κλή­σεις της επο­χής και πώς μπο­ρούν να βελ­τιώ­σουν τον κόσμο.

Επί­σης, ζητή­θη­κε από τους υπο­ψη­φί­ους να σχο­λιά­σουν το ποί­η­μα του Γκά­τσου «Στον Σείριο».

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Σε πολύ λίγο θα δημο­σιεύ­σου­με και τις απα­ντή­σεις από τα φρο­ντι­στή­ρια Που­κα­μι­σάς (το θέμα θα ανα­νε­ώ­νε­ται με τις απα­ντή­σεις όλων των ζητουμένων):

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 «Βατό και κατανοητό» το θέμα της έκθεσης

«Βατό και κατα­νοη­τό» χαρα­κτη­ρί­ζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το θέμα της έκθε­σης, που αφο­ρά τις δεξιό­τη­τες και τα εφό­δια για το μέλ­λον, η φιλό­λο­γος καθη­γή­τρια στο Κοι­νω­νι­κό Φρο­ντι­στη­ρί­ου Αγί­ου Δημη­τρί­ου, Σίσ­συ Κων­στα­ντά­ρα. Επί­σης, τα κεί­με­να ως προς την προ­σέγ­γι­ση των ερω­τη­μά­των έχουν ακρι­βώς τη ίδια δομή με τα περ­σι­νά. Το ερώ­τη­μα στο ποί­η­μα του Γκά­τσου ήταν κάτι ανα­με­νό­με­νο. Πιθα­νόν, η περί­λη­ψη του κει­μέ­νου (Θέμα Α1) να δυσκο­λέ­ψει τους υπο­ψη­φί­ους, εκτι­μά η κ.Κωνσταντάρα.

Καθη­με­ρι­νά το Ατέ­χνως θα είναι κοντά στους μαθη­τές και στους γονείς δίνο­ντας έγκαι­ρα τόσο με τα θέμα­τα (ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2021) όσο και τις απα­ντή­σεις (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2021).

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο