Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2021: Οι απαντήσεις στα θέματα Κοινωνιολογίας, Πληροφορικής και Χημείας

Πανελ­λή­νιες 2021: Οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις συνε­χί­στη­καν σήμε­ρα, Παρα­σκευή, με τους μαθη­τές των Γενι­κών Λυκεί­ων (ΓΕΛ) να εξε­τά­ζο­νται σε Κοι­νω­νιο­λο­γία (Ο.Π. Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών), Χημεία (Ο.Π. Θετι­κών Σπου­δών και Ο.Π. Σπου­δών Υγεί­ας), Πλη­ρο­φο­ρι­κή (Ο.Π. Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πληροφορικής).

ΔΕΙΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Επό­με­νη εξέ­τα­ση των μαθη­τών των Επαγ­γελ­μα­τι­κών Λυκεί­ων (ΕΠΑΛ) θα είναι το Σάβ­βα­το, 19 Ιου­νί­ου, στην Ανα­το­μία-Φυσιο­λο­γία ΙΙ, τις Αρχές Οικο­νο­μι­κής Θεω­ρί­ας (ΑΟΘ), τα Δίκτυα Υπο­λο­γι­στών και τις Αρχές Βιο­λο­γι­κής Γεωργίας.

Καθη­με­ρι­νά το Ατέ­χνως θα είναι κοντά στους μαθη­τές και στους γονείς δίνο­ντας έγκαι­ρα τόσο με τα θέμα­τα (ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2021) όσο και τις απα­ντή­σεις (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2021).

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο