Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2021: Πρεμιέρα πανελλαδικών — Θα προσμετρηθούν οι συνθήκες για τον βαθμό δυσκολίας των θεμάτων;

Πανελ­λή­νιες 2021 — Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα: Ξεκι­νούν σήμε­ρα οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις με τους μαθη­τές των Γενι­κών Λυκεί­ων (ΓΕΛ) να εξε­τά­ζο­νται στη Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα (Έκθε­ση)και τη Λογο­τε­χνία. Οι υπο­ψή­φιοι των ημε­ρή­σιων και εσπε­ρι­νών επαγ­γελ­μα­τι­κών λυκεί­ων (ΕΠΑΛ) αρχί­ζουν αύριο, Τρί­τη, με τα Νέα Ελληνικά.

Προη­γή­θη­κε μια ιδιό­μορ­φη σχο­λι­κή χρο­νιά. Οι υπο­ψή­φιοι δίνουν αυτή τη μάχη σε πρω­τό­γνω­ρες και δύσκο­λες συν­θή­κες. Εχουν διδα­χθεί την ύλη κατά κύριο λόγο –σε σχο­λεία και φρο­ντι­στή­ρια– με τηλεκ­παί­δευ­ση, έχουν απο­ξε­νω­θεί, έχουν χάσει τις λιγο­στές ώρες χαλά­ρω­σης με φίλους ή σε αθλη­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες. Πρό­κει­ται για πρω­το­φα­νή, εκπαι­δευ­τι­κή και ψυχο­σω­μα­τι­κή, κατά­στα­ση για τα παι­διά. Για τον λόγο αυτό, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες που επι­κα­λεί­ται η «Καθη­με­ρι­νή», έχει δοθεί αρμο­δί­ως άτυ­πη οδη­γία να προ­σμε­τρη­θούν οι συν­θή­κες για τον βαθ­μό δυσκο­λί­ας των θεμά­των. Αυτό στην πρά­ξη σημαί­νει θέμα­τα που θα επι­τρέ­πουν στους υπο­ψη­φί­ους να «πιά­σουν» με ευκο­λία το ψυχο­λο­γι­κό όριο του 10. Αλλω­στε, φέτος ανοί­γει μια νέα σελί­δα για το σύστη­μα εισα­γω­γής στην τρι­το­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση μετα­πο­λι­τευ­τι­κά, καθώς θα εφαρ­μο­στεί η ελά­χι­στη βάση εισα­γω­γής, εξαι­τί­ας της οποί­ας θα μεί­νουν κενές θέσεις σε ΑΕΙ.

Από την άλλη, η εξε­τα­στέα ύλη έχει μειω­θεί κατά 25% με 30%, ωστό­σο οι συν­θή­κες της καρα­ντί­νας έχουν επη­ρε­ά­σει –ψυχο­λο­γι­κά και σωμα­τι­κά– την προ­ε­τοι­μα­σία των υπο­ψη­φί­ων. Αυτό είναι πιθα­νό να απο­τυ­πω­θεί και στις επι­δό­σεις τους, που θα είναι χει­ρό­τε­ρες από πέρυ­σι. Για τον λόγο τού­το, πάντα σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ε­ςπου επι­κα­λεί­ται η «Καθη­με­ρι­νή», έχει δοθεί ατύ­πως οδη­γία να υπάρ­ξει μέρι­μνα ώστε τα θέμα­τα που θα εξα­σφα­λί­ζουν το 10 να είναι εύκο­λα. Παράλ­λη­λα, θα τηρη­θεί η δια­βάθ­μι­ση του βαθ­μού δυσκο­λί­ας των υπό­λοι­πων θεμά­των, ώστε να δια­κρι­θούν οι καλύ­τε­ρα προ­ε­τοι­μα­σμέ­νοι υποψήφιοι.

Καθη­με­ρι­νά το Ατέ­χνως θα είναι κοντά στους μαθη­τές και στους γονείς δίνο­ντας έγκαι­ρα τόσο με τα θέμα­τα (ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2021) όσο και τις απα­ντή­σεις (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2021).

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο