Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2021: Τα θέματα στο μάθημα της Ιστορίας

Πανελ­λή­νιες 2021: Οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ της ΟΠ Ανθρω­πι­στι­κών σπου­δών ολο­κλη­ρώ­νουν σήε­ρα, τις εξε­τά­σεις με το μάθη­μα της Ιστορίας.

ΔΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Την Τετάρ­τη, 23 Ιου­νί­ου, συνε­χί­ζουν οι μαθη­τές των ΕΠΑΛ με Ηλε­κτρο­τε­χνία 2, Αρχι­τε­κτο­νι­κό Σχέ­διο και Ναυ­τι­κό Δίκαιο-Διε­θνείς Κανο­νι­σμοί στη Ναυτιλία-Εφαρμογές.

Καθη­με­ρι­νά το Ατέ­χνως θα είναι κοντά στους μαθη­τές και στους γονείς δίνο­ντας έγκαι­ρα τόσο με τα θέμα­τα (ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2021) όσο και τις απα­ντή­σεις (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2021).

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο