Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2021: Τα θέματα στο μάθημα της Κοινωνιολογίας

Πανελ­λή­νιες 2021: Οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις συνε­χί­ζο­νται σήμε­ρα με Κοι­νω­νιο­λο­γία για τους μαθη­τές της Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπουδών.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Επό­με­νη εξέ­τα­ση των μαθη­τών των Επαγ­γελ­μα­τι­κών Λυκεί­ων (ΕΠΑΛ) θα είναι το Σάβ­βα­το, 19 Ιου­νί­ου, στην Ανα­το­μία-Φυσιο­λο­γία ΙΙ, τις Αρχές Οικο­νο­μι­κής Θεω­ρί­ας (ΑΟΘ), τα Δίκτυα Υπο­λο­γι­στών και τις Αρχές Βιο­λο­γι­κής Γεωργίας.

Καθη­με­ρι­νά το Ατέ­χνως θα είναι κοντά στους μαθη­τές και στους γονείς δίνο­ντας έγκαι­ρα τόσο με τα θέμα­τα (ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2021) όσο και τις απα­ντή­σεις (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2021).

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο