Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2021: Τα μέτρα που ανακοίνωσε το υπουργείο για τη διενέργεια των εξετάσεων

To υγειο­νο­μι­κό πρω­τό­κολ­λο βάσει του οποί­ου θα διε­ξα­χθούν οι Πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις συζη­τή­θη­κε στην Επι­τρο­πή των Ειδι­κών Επι­στη­μό­νων, με τη συμ­με­το­χή της Υπουρ­γού Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των Νίκης Κεραμέως.

Τα μέτρα που θα περι­γρά­φο­νται ανα­λυ­τι­κά σε Κοι­νή Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση, είναι τα εξής:

 – Οι υπο­ψή­φιοι, καθώς και τα μέλη της εκπαι­δευ­τι­κής κοι­νό­τη­τας που συμ­με­τέ­χουν στη διε­ξα­γω­γή των Πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων, θα προ­σέρ­χο­νται στα εξε­τα­στι­κά κέντρα έχο­ντας μαζί τους βεβαί­ω­ση αρνη­τι­κού τεστ (self-test, PCR ή rapid test).

Το πρώ­το test για τους υπο­ψη­φί­ους των Γενι­κών και Επαγ­γελ­μα­τι­κών Λυκεί­ων θα γίνει την Πέμ­πτη 10 Ιου­νί­ου 2021 με δυνα­τό­τη­τα επι­βε­βαιω­τι­κού τεστ, σε περί­πτω­ση θετι­κού απο­τε­λέ­σμα­τος, από την Πέμ­πτη 10 έως και την Κυρια­κή 13 Ιουνίου.

Το δεύ­τε­ρο test για τους υπο­ψη­φί­ους των Γενι­κών Λυκεί­ων θα γίνει την Παρα­σκευή 18 Ιου­νί­ου 2021 με δυνα­τό­τη­τα επι­βε­βαιω­τι­κού τεστ, σε περί­πτω­ση θετι­κού απο­τε­λέ­σμα­τος, από την Παρα­σκευή 18 μέχρι την Δευ­τέ­ρα 21 Ιου­νί­ου 2021. Για τους υπο­ψη­φί­ους των Επαγ­γελ­μα­τι­κών Λυκεί­ων το δεύ­τε­ρο test θα γίνει το Σάβ­βα­το 19 Ιου­νί­ου 2021 με δυνα­τό­τη­τα επι­βε­βαιω­τι­κού τεστ, σε περί­πτω­ση θετι­κού απο­τε­λέ­σμα­τος, από το Σάβ­βα­το 19 μέχρι την Τρί­τη 22 Ιου­νί­ου 2021.

Τα δύο πρώ­τα δωρε­άν αυτο­δια­γνω­στι­κά τεστ για τη συμ­με­το­χή στις Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις θα δια­τί­θε­νται στους υπο­ψη­φί­ους από τα φαρ­μα­κεία από σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα 31 Μαΐ­ου έως και το Σάβ­βα­το 5 Ιου­νί­ου 2021.

– Υπο­ψή­φιοι, εκπαι­δευ­τι­κό, διοι­κη­τι­κό και λοι­πό προ­σω­πι­κό δηλώ­νουν το απο­τέ­λε­σμα του self-test μέσω της πλατ­φόρ­μας self-testing.gov.gr και υπο­χρε­ού­νται να φέρουν μαζί τους το ηλε­κτρο­νι­κό απο­δει­κτι­κό ή τη χει­ρό­γρα­φη βεβαί­ω­ση, κατά την προ­σέ­λευ­σή τους στο εξε­τα­στι­κό κέντρο κάθε ημέ­ρα εξετάσεων.

– Σε περί­πτω­ση θετι­κού απο­τε­λέ­σμα­τος, εκδί­δε­ται δήλω­ση θετι­κού απο­τε­λέ­σμα­τος μέσω της πλατ­φόρ­μας self-testing.gov.gr για τη διε­νέρ­γεια δωρε­άν rapid-test σε δημό­σια δομή. Η λίστα με τις δημό­σιες δομές περι­λαμ­βά­νε­ται στη πλατ­φόρ­μα self-testing.gov.gr. Αν το επα­να­λη­πτι­κό τεστ είναι αρνη­τι­κό, ο υποψήφιος/εκπαιδευτικός λαμ­βά­νει σχε­τι­κή βεβαί­ω­ση από το σημείο εξέ­τα­σης και προ­σέρ­χε­ται στο εξε­τα­στι­κό κέντρο.

Αν το επα­να­λη­πτι­κό τεστ είναι θετι­κό, ακο­λου­θεί­ται το πρω­τό­κολ­λο του ΕΟΔΥ και οι υπο­ψή­φιοι θα έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να δώσουν επα­να­λη­πτι­κές Πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις το Σεπτέμ­βριο, κατό­πιν αίτη­σής τους, προ­σκο­μί­ζο­ντας το απο­δει­κτι­κό του εργα­στη­ρια­κού απο­τε­λέ­σμα­τος. Ως προς τους εκπαι­δευ­τι­κούς που θα συμ­με­τέ­χουν στη διε­ξα­γω­γή των εξε­τά­σε­ων, σε περί­πτω­ση επι­βε­βαιω­μέ­νου θετι­κού κρού­σμα­τος, θα υπάρ­χει πρό­βλε­ψη αντικατάστασης.

– Σε περί­πτω­ση που κάποιος από τους δια­μέ­νο­ντες στο ίδιο σπί­τι με υπο­ψή­φιο/-α  βρε­θεί θετι­κός στον κορω­νο­ϊό, ο/η υπο­ψή­φιο­ς/-α μπο­ρεί να συμ­με­τέ­χει στις Πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις με την επί­δει­ξη αρνη­τι­κού εργα­στη­ρια­κού απο­τε­λέ­σμα­τος (PCR ή rapid-test).

– Σε περί­πτω­ση που κάποια περιο­χή της χώρας χαρα­κτη­ρι­στεί «κόκ­κι­νη» εν μέσω Πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων, οι εξε­τά­σεις θα συνε­χί­ζο­νται κανο­νι­κά με την προ­σκό­μι­ση αρνη­τι­κού τεστ (self-test, PCR ή rapid test) από υπο­ψή­φιους και εκπαι­δευ­τι­κό προσωπικό.

Λοιπά μέτρα

Κατά την διάρ­κεια των εξε­τά­σε­ων, θα είναι υπο­χρε­ω­τι­κή η χρή­ση προ­στα­τευ­τι­κής μάσκας από υπο­ψη­φί­ους, εκπαι­δευ­τι­κό, διοι­κη­τι­κό και λοι­πό προ­σω­πι­κό εντός των εξε­τα­στι­κών κέντρων και στους εξω­τε­ρι­κούς χώρους τους, και εξα­κο­λου­θούν να ισχύ­ουν τα μέτρα πρό­λη­ψης και προ­στα­σί­ας από τον κορω­νο­ϊό (επαρ­κής φυσι­κός αερι­σμός των αιθου­σών, απο­φυ­γή συγ­χρω­τι­σμού, τήρη­ση απο­στά­σε­ων και προ­σω­πι­κών κανό­νων υγιει­νής-χρή­ση αντι­ση­πτι­κού καθώς και σχο­λα­στι­κός καθα­ρι­σμός των αιθουσών).

Κατά την εξέ­τα­ση του μαθή­μα­τος «Μου­σι­κή Εκτέ­λε­ση και Ερμη­νεία» επι­τρέ­πε­ται η χρή­ση πνευ­στών και κρου­στών οργά­νων, ωστό­σο θα πρέ­πει να τηρεί­ται από­στα­ση τριών μέτρων μετα­ξύ εξε­τα­ζο­μέ­νων και εξε­τα­στών πίσω από το παρα­βάν, και τα μου­σι­κά όργα­να θα πρέ­πει μετά την ολο­κλή­ρω­ση της εξέ­τα­σης κάθε υπο­ψη­φί­ου να καθα­ρί­ζο­νται με απο­λυ­μα­ντι­κό υγρό.

Για τις πρα­κτι­κές δοκι­μα­σί­ες ΤΕΦΑΑ τόσο τα όργα­να εξέ­τα­σης όσο και ο βοη­θη­τι­κός εξο­πλι­σμός απο­λυ­μαί­νο­νται πριν από κάθε χρή­ση, ενώ τηρεί­ται από­στα­ση μετα­ξύ των υπο­ψη­φί­ων στους χώρους προ­ε­τοι­μα­σί­ας ή προθέρμανσης.

Για λόγους προ­στα­σί­ας της δημό­σιας υγεί­ας, συνι­στά­ται στους συγ­γε­νείς των υπο­ψη­φί­ων να μην συνω­στί­ζο­νται έξω από το χώρο του εξε­τα­στι­κού κέντρου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο