Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2021: Το 35% των παιδιών εκτός ΑΕΙ πανεπιστημίων — Στο 8,27 ο ελάχιστος βαθμός εισαγωγής

Πανελ­λή­νιες 2021:  Με βάση τα στα­τι­στι­κά στοι­χεία για τις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις και λόγο της Ελά­χι­στης Βάσης Εισα­γω­γής (ΕΒΕ) φέτος θα έχου­με 9.000 περισ­σό­τε­ρα παι­διά από πέρ­σι εκτός πανε­πι­στη­μί­ων, καθώς κρί­θη­κε ότι δεν πλη­ρούν τις ακα­δη­μαϊ­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις για να συμπλη­ρώ­σουν μηχανογραφικό.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, η ΕΒΕ ανά επι­στη­μο­νι­κό πεδίο δια­μορ­φώ­νε­ται για τις Ανθρω­πι­στι­κές, Νομι­κές και Κοι­νω­νι­κές Σπου­δές στο 8,94, τις Θετι­κές και Τεχνο­λο­γι­κές Σπου­δές στο 9,58, τις Σπου­δές Υγεί­ας και Ζωής στο 9,70 και των Επι­στη­μών Οικο­νο­μί­ας και Πλη­ρο­φο­ρι­κής στο 8,27.

Πέρυ­σι συμ­με­τεί­χαν στις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις 90.612 υπο­ψή­φιοι και εισή­χθη­σαν 73.560 (οι θέσεις για όσους συμ­με­τεί­χαν στις πανελ­λα­δι­κές ήταν 73.687). Επο­μέ­νως, το 2020 έμει­ναν εκτός ΑΕΙ 17.052 υποψήφιοι.

Με βάση τα αριθ­μη­τι­κά στοι­χεία των επι­τυ­χό­ντων, με τα έως τώρα δεδο­μέ­να, άρα χωρίς συνυ­πο­λο­γι­σμό των ειδι­κών μαθη­μά­των, φέτος έδω­σαν πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις 90.851 υπο­ψή­φιοι για σχε­δόν ισά­ριθ­μες θέσεις. Υπο­λο­γί­ζε­ται, ότι, σε σχέ­ση με πέρυ­σι, θα μεί­νουν εκτός ΑΕΙ λόγω ΕΒΕ στο πρώ­το στά­διο περί­που 9.400 υπο­ψή­φιοι επιπλέον.

Ως εναλ­λα­κτι­κή προ­σφέ­ρε­ται για όλους  τα δημό­σια ΙΕΚ, σε ειδι­κό­τη­τες  όπως για παρά­δειγ­μα web designers/web developers, τεχνι­κοί του­ρι­στι­κών μονά­δων, τεχνι­κοί αγρο­του­ρι­σμού, στε­λέ­χη διε­θνούς εμπορίου.

Για φέτος οι προ­σφε­ρό­με­νες θέσεις είναι περισ­σό­τε­ρες από 24.000, εκ των οποί­ων 8.077 μέσω παράλ­λη­λου μηχα­νο­γρα­φι­κού. Επο­μέ­νως, στα δημό­σια ΙΕΚ θα μπο­ρούν να απορ­ρο­φη­θούν όχι μόνο οι 9.400 υπο­ψή­φιοι που προ­βλέ­πο­νται στο παρόν στά­διο να μεί­νουν εκτός ΑΕΙ λόγω ΕΒΕ, αλλά και όλοι όσοι θα έμε­ναν ούτως ή άλλως εκτός της τρι­το­βάθ­μιας εκπαίδευσης.

Στο μετα­ξύ, όπως εξη­γεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο εκπαι­δευ­τι­κός, Γιώρ­γος Χατζη­τέ­γας πέρσι από το γενι­κό λύκειο εισή­χθη στην τρι­το­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση το 87,5% των υπο­ψη­φί­ων, ενώ φέτος θα εισα­χθεί το 65%, και συμπλη­ρώ­νει ότι αυτά τα παι­διά θα πρέ­πει να κάνουν μηχα­νο­γρα­φι­κό για τα δημό­σια ΙΕΚ.

Κατά τα υπό­λοι­πα, σύμ­φω­να με τον κ. Χατζη­τέ­γα «δεν έχει ιδιαί­τε­ρο νόη­μα να μιλή­σου­με για αύξη­ση ή μεί­ω­ση των βάσε­ων, για­τί το σύστη­μα προ­σμέ­τρη­σης των μορί­ων είναι δια­φο­ρε­τι­κό από πέρσι».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο